GRI-indeksi

Käytetty GRI-standardi on vuoden 2021 mukainen ja GRI 1: raportointikäytännöt on käytössä.

Yleiset tiedot
GRI-tunnus GRI-selite Linkitys Olennainen vastuullisuusnäkökohta / Hanselin raportoinnin puutteet
GRI 2 Organisaatio ja raportointikäytännöt
2-1 Organisaation tiedot Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
2-2 Organisaation vastuullisuusraportointiin kuuluvat kokonaisuudet Vastuullisuuden johtaminen Vastuullisuusraportointi koskee koko Hansel Oy:tä
2-3 Raportointijakso, raportointitiheys ja yhteystiedot Vastuullisuuden johtaminen
2-4 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Vastuullisuuden johtaminen Ei muutoksia
2-5 Ulkoinen varmentaminen Riippumaton varmennusraportti
Toiminnot ja henkilöstö
2-6 Toiminnot, arvoketju ja muut liiketoimintasuhteet Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
2-7 Henkilöstö Henkilöstötilastot

Mitä henkilöstöluvut kertovat?

Henkilöstötietoja ei ole eritelty alueellisesti, koska Hanselilla on vain yksi toimipiste.
2-8 Vuokratyövoiman käyttö Mitä henkilöstöluvut kertovat?
Hallinto ja roolit
2-9 Hallintorakenne ja kokoonpano Hansel – julkishallinnon hankintayksikkö

Henkilöstö ja organisaatio

2-10 Hallituksen nimittäminen ja valinta Hansel – julkishallinnon hankintayksikkö
2-11 Hallituksen puheenjohtajan asema Hansel – julkishallinnon hankintayksikkö Hallituksen puheenjohtaja on yhtiökokouksen nimittämä, eikä hän osallistu operatiiviseen toimintaan.
2-12 Hallituksen rooli vaikutusten valvonnassa Vastuullisuuden johtaminen

Kohti uutta strategiakautta

Hallitukselle raportoidaan vastuullisuustyöstä kokousten yhteydessä.
2-13 Vaikutusten hallinnan vastuun delegointi Vastuullisuuden johtaminen Yhteishankintojen vastuullisuuden hallinta on kategoriahallinnassa. Vastuullisuusryhmä tukee osaamisellaan vastuullisuuden edistämistä.
2-14 Hallituksen rooli vastuullisuusraportoinnissa Vastuullisuuden johtaminen Hallitus saa tiedoksi vastuullisuusraportin ennen julkaisua.
2-15 Eturistiriitojen välttäminen Teemme työmme eettisesti ja noudatamme vaatimuksia
2-16 Epäkohtien tiedoksi tuominen Teemme työmme eettisesti ja noudatamme vaatimuksia
2-17 Hallituksen pätevyys Hallitus on arvioinut vastuullisuusosaamistaan vuonna 2021.
2-19 Hallituksen ylimmän johdon palkitseminen Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Hallituksella ei ole palkitsemisjärjestelmää, vaan kiinteät palkkiot. Johtoryhmän palkkiojärjestelmässä vastuullisuus on mukana yhtenä tulospalkkion perusteena.
2-20 Palkitsemisjärjestelmät Tulospalkkiolla kannustetaan henkilöstöä Hanselissa ei ole käytössä kannustimia työsuhteen alkaessa. Työsuhteen päättämiseen liittyvä korvaus on ainoastaan toimitusjohtajan sopimuksessa.
Vastuullisuuslinjaukset ja käytännöt
2-22 Kestävän kehityksen linjaukset Kohti uutta strategiakautta
2-23 Politiikkasitoumukset Toimitusjohtajan katsaus Eettiset toimintaperiaatteet, Julkisten hankintojen avoimuus ja läpinäkyvyys
2-24 Politiikkasitoumusten sisällyttäminen Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuutta johdetaan tiedolla

2-25 Prosessit kielteisten vaikutusten korjaamiseksi Teemme työmme eettisesti ja noudatamme vaatimuksia

Vastuullisuuden johtaminen

2-27 Lakien ja määräysten noudattaminen Teemme työmme eettisesti ja noudatamme vaatimuksia
2-28 Jäsenyydet järjestöissä Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
Sidosryhmätoiminta
2-29 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmämme

Sidosryhmät arvostavat hanselilaisten hankintalaki- ja kilpailutusosaamista

Webinaareissa kilpailutettiin, kumottiin harhaluuloja ja pohdittiin vastuullisuutta

Asiakkaiden ja toimittajien tukeminen, sitouttaminen sekä ohjaaminen
2-30 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Hanselissa on käytössä oma TES, jonka piiriin koko henkilöstö kuuluu. Hanselin TES ei koske vuokratyöntekijöitä.
GRI 3 Olennaiset vastuullisuusnäkökohdat
3-1 Olennaisten vastuullisuusnäkökohtien arviointi Olennaisuusarvio
3-2 Olennaisten vastuullisuusnäkökohtien esittely Olennaisuusarvio
3-3 Olennaisten vastuullisuusnäkökohtien johtaminen Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuutta johdetaan tiedolla

Taloudelliset vaikutukset
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Avainluvut

Yhteishankintojen kehitys

Tehokkaat julkiset hankinnat koko julkiselle sektorille
203-2 Epäsuorat taloudelliset vaikutukset Pakotetarkastukset ja ehtomuutokset värittivät vuotta

Yhteishankintojen kehitys

Antti toi kilpailu- ja kartelliosaamista Hanseliin

Tehokkaat julkiset hankinnat koko julkiselle sektorille, Harmaan talouden torjunta, Markkinoiden toimivuus ja hyvät kilpailuttamiskäytännöt
205-2 Lahjonnan ja korruption vastainen koulutus Antti toi kilpailu- ja kartelliosaamista Hanseliin

Teemme työmme eettisesti ja noudatamme vaatimuksia

Harmaan talouden torjunta
Ympäristövaikutukset
305-1 Suorat GHG Scope 1 -⁠päästöt Hanselin päästöt jatkoivat laskuaan
305-2 Epäsuorat GHG Scope 2 -⁠päästöt Hanselin päästöt jatkoivat laskuaan
305-3 Muut epäsuorat GHG Scope 3 -⁠päästöt Hanselin päästöt jatkoivat laskuaan
305-4 GHG-päästöintensiteetti Hanselin päästöt jatkoivat laskuaan Kohtaa d jatkoselvitetään.
308-2 Negatiiviset ympäristövaikutukset toimitusketjussa ja tehdyt toimenpiteet Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuutta johdetaan tiedolla

Ilmasto- ja ympäristövastuulliset hankinnat
Sosiaaliset vaikutukset
404-1 Koulutuspäivät Henkilöstötilastot Hyvinvoiva ja osaava työyhteisö
Hansel 1 Vastuullisuustunnuksen saaneiden yhteishankintojen % Vastuullisuuden johtaminen Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

 

Tulosta