Vastuullisuuden johtaminen

Hanselin vastuullisuus­työllä on pitkät perinteet: työ käynnistyi pieni­muotoisesti ympäristö­asioista vuonna 2006 ja vuosi vuodelta vastuullisuuden edistämiseksi on tehty yhä enemmän. Vastuullisuus on jo pitkään ollut yksi Hanselin strategian pää­teemoista ja vuodesta 2022 alkaen myös jokaisen hallituksen kokouksen agendalla osana toimitus­johtajan katsausta. Valtio­neuvoston kanslia laajensi valtion­yhtiöitä koskevaa vastuullisuuteen liittyvien tunnus­lukujen raportointi­velvoitetta vuonna 2022.

Vastuullisuus näkyy jokaisen hanseli­laisen työssä, mutta erityisesti se on vastuutettu Hanselin vastuullisuus­ryhmälle, jossa on tällä hetkellä kahdeksan jäsentä, jotka tulevat yhtiön eri yksiköistä. Vastuullisuus­ryhmän puheen­johtajana toimii talous­johtaja, joka vastaa asiasta myös johto­ryhmässä. Vastuullisuus­ryhmän tehtävänä on kehittää vastuullisuuteen liittyviä prosesseja, seurata alaan liittyvän lain­säädännön kehitystä sekä kouluttaa ja tiedottaa vastuullisuudesta. Vastuullisuus­ryhmä kokoontui joka toinen viikko ja piti yhden kehitys­ilta­päivän vuonna 2022.

”Vuodesta 2022 alkaen vastuullisuus on myös jokaisen hallituksen kokouksen agendalla.”

Vastuullisuus­ryhmä tekee aktiivista sidos­ryhmä­yhteis­työtä, vuonna 2022 myös pohjois­mainen yhteis­työ käynnistyi uudelleen korona­tauon jälkeen. Hanselin vastuullisuus­ryhmän johdolla yhtiö teettää parhaillaan kolmannen tahon tekemää vastuullisuus­auditointia Siivous­palvelut 2021–2025 -⁠dynaamisen hankinta­järjestelmän sopimus­toimittajille. Työ on vielä kesken ja sen edistymistä seurataan suurella mielen­kiinnolla.

Kategoria­kohtaiset toimenpiteet vastuullisuuden edistämiseksi

Hanselissa laadittiin vuonna 2022 luettelo hankintojen vastuullisuus­tavoitteiden edistämistä tukevista toimen­piteistä. Ensi­sijaisesti kartoitettiin toimen­piteitä niihin tuote­ryhmiin eli kategorioihin, joissa vastuullisuus­tavoitteiden edistämisellä on eniten merkitystä, ja joihin soveltuvista toimen­piteistä ja vaatimuksista on olemassa tietoa. Vastuullisuuden kannalta merkittävät tuote­ryhmät on tunnistettu niin sanotussa HILMI- eli Hiili- ja ympäristö­jalan­jälki hankinnoissa: lain­säädäntö ja mittaaminen -hankkeessa.

Luettelo sisältää julkisen sektorin hankintojen kannalta keskeiset tuote- ja palvelu­ryhmät sekä toimen­piteitä ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden teemoihin sekä niihin liittyviin tavoitteisiin.

Tällä hetkellä vastuullisuus­tavoitteita tukevia toimen­piteitä on koottu noin 30 kategorialle. Toimen­pide­luetteloa tullaan hyödyntämään, kun Hanselin yhteis­hankintojen valmistelu­vaiheessa tehdään vastuullisuus­analyysiä ja määritellään, mitä vastuullisuus­tavoitteita yhteis­hankinnassa edistetään ja mitä toimen­piteitä vastuullisuuden edistämiseksi tehdään.

Alku­vuonna 2023 toimen­piteet viedään myös Hanselin yllä­pitämään Hankinta­luotsi-työkaluun, johon on kaikilla hankinta­yksiköillä Hilma-ilmoitus­kanavasta vapaa pääsy. Hankinta­luotsi on sähköinen työkalu, jolla hankinta­yksikkö voi ensin määritellä strategisella tasolla, mitä hankintoihin liittyviä tavoitteita hankinta­yksikössä edistetään. Sen jälkeen Hankinta­luotsia voidaan käyttää myös yksittäisen hankinnan tavoitteiden ja toimen­piteiden tunnistamiseen ja määrittelyyn. Lisä­tietoa Hankinta­luotsista on hansel.fi-verkko­palvelussa.

Vas­tuul­li­suus­tun­nuk­set ka­te­go­ri­oit­tain

Kate­­goria Yhteis­­­han­kin­­nat 2022, M€ Ympä­ristö­tunnus, M€ Sosi­aali­sen vas­tuun tunnus, M€ Talou­delli­sen vas­tuun tunnus, M€ Ympä­ristö­tunnus, % Sosi­­aali­­sen vas­­tuun tun­nus, % Talou­­delli­­sen vas­­tuun tun­nus, %
Ajo­neuvo- ja logis­tiikka­palve­lut 80,1 59,3 29,1 80,1 74 36 100
Asian­tunti­ja­palve­lut 151,8 0,9 0,0 151,6 1 0 100
Elin­tarvik­keet ja ravin­tola­palve­lut 94,6 94,6 87,3 94,6 100 92 100
Ener­gia 212,9 163,8 1,2 212,9 77 1 100
Henki­löstö- ja terveys­palve­lut 113,8 4,0 4,0 113,8 3 3 100
IT-lait­teet 112,9 95,6 86,8 112,9 85 77 100
Kalus­teet ja toimis­to­palve­lut 86,4 85,8 24,5 86,2 99 28 100
Kone­sali­palve­lut ja -⁠⁠lait­teet 34,2 10,6 0,0 34,2 31 0 100
Matkus­tus- ja kokous­palve­lut 59,4 41,0 46,8 59,4 69 79 100
Ohjel­mis­tot 167,9 2,2 0,0 167,9 1 0 100
Puhtaa­na­pidon palve­lut ja tarvik­keet 54,7 54,7 5,8 54,7 100 11 100
Talous- ja rahoi­tus­palve­lut 73,6 67,4 0,0 73,6 92 0 100
Tieto­liiken­ne 47,8 3,0 4,8 47,8 6 10 100
Turval­lisuus­tekniik­ka ja -⁠palve­lut 33,3 26,4 0,0 33,3 79 0 100
Yhteen­sä 1 323,3 709,2 290,4 1 322,9 54 22 100

 

Hanselin vastuullisuus­raportointi

Vastuullisuus­työhön liittyviä toiminnan tuloksia esitellään vastuullisuus­raportissa, joka julkaistaan vuosittain suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi integroituna vuosi­ker­to­muk­seen. Vastuullisuus­raportoinnin osalta kertomuksessa esitetään vuoteen 2022 liittyvät avain­tiedot sekä kiinnostavat tapahtumat ja saavutukset vastuullisuuden osalta. Vuoden 2021 tapahtumia koskeva vastuullisuus­raportti julkaistiin 28.4.2022. Raportin rakenne perustuu kansain­välisesti hyväksyttyyn GRI-standardiin. Käytetty standardi on vuoden 2021 mukainen.

Raportissa on esitetty taulukko, josta ilmenee raportin sisältö olennaisuus­teemoihin yh­dis­tet­ty­nä sekä käytetyt GRI-standardit ja tieto siitä, mistä raportin osiossa kyseiseen kohtaan liittyvät asiat on esitelty. Mikäli tietoa ei ole saatavilla, on siitä maininta perusteluineen taulukossa. Osa tiedoista sisältyy tilin­päätök­seen.

Raportin on koonnut Hanselin viestintä yhteis­työssä Mainos­toimisto SST:n kanssa. Sen suunnitteluun osallistuu koko vastuullisuus­ryhmä ja raportin hyväksyy johto­ryhmä. Vastuullisuus­raportti viedään myös tiedoksi hallitukselle.

Kuvat: Lasse Lecklin, Akifoto ja Hanselin viestintä. Vuosi­kertomuksen valokuvissa esiintyvät Hanselin asian­tuntijat sekä juttuihin haastatellut asiakkaat.

Lisätietoja antaa:
Johanna Kaalikoski
viestintä­päällikkö
johanna.kaalikoski@hansel.fi
puh. 029 444 4289

Hanselin vastuullisuus­raportti on luettavissa osoitteessa vuosikertomus2022.hansel.fi (ruotsiksi osoitteessa arsberattelse2022.hansel.fi ja englanniksi osoitteessa annualreport2022.hansel.fi). Vastuullisuus­raportti julkaistaan kymmenettä kertaa vain verkkomuodossa ja sen on varmentanut tilin­tarkastus­yhteisö KPMG Oy Ab.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Olennaisuus­arvio

Vas­tuulli­­suuden merkitys julki­sissa hankin­­noissa on suuri ja halu­amme huomi­oida vas­tuulli­suuden laaja-alaisesti toimin­nassam­me.

Lue juttu

Vas­tuul­li­suut­ta johdetaan tiedolla

Vastuullisuus­työssä korostuu tänä päivänä data aivan eri tavalla kuin aikaisemmin: kauniiden lauseiden sijaan halutaan faktaa ja mielellään numeerisessa tai vähintään rakenteellisessa muodossa.

Lue juttu

Hansel.fi: Hankintojen vastuullisuus

Tavoitteenamme on toimia suunnan­näyttäjänä vastuullisissa ja vaikuttavissa hankinnoissa.

Lue juttu Linkki avautuu uuteen ikkunaan