Hanselin päästöt jatkoivat laskuaan

Hanselin päästöt laskivat noin kymme­nen pro­senttia vuodesta 2021 vuoteen 2022. Hanselin toiminnasta aiheutuneet päästöt laskettiin viime­vuotiseen tapaan GHG-proto­kollan mukaisesti ja samoin rajauksin. Päästöjä vähensi etenkin siirtyminen lämmi­tyk­sessä pääs­töt­tö­mään kierto­lämpöön, josta löytyy Helenin alku­perä­takuu­todistus, sekä Kunta­talon toimi­tiloista luopu­minen. Kauko­lämmön suorien päästöjen poistu­misen myötä Hanselin scope 1- ja scope 2 -⁠päästöt ovat nyt pyöreä nolla.

Myös IT-palve­luiden ja työ­suhde­autojen päästöt vähenivät. Työ­suhde­autojen päästöjä laski niiden määrän piene­neminen. Päästöjä kasvatti etenkin matkus­tamisen lisään­tyminen parin korona­vuoden jälkeen: lento­kilo­metrit lähes 20-ker­tais­tuivat, kilo­metri­korvaukset lähes kolmin­ker­tais­tuivat ja hotelli­öiden määrä nelin­kertais­tui. Myös muiden kuin IT-palve­luiden ostot kasvoivat.

Kokonais­päästöt ilman läpi­lasku­tetta­via palveluita putosivat 535 tonnista 480 tonniin, läpi­lasku­tetta­vat mukaan luettuna 651 tonnista 591 tonniin. Scope 3 -⁠pääs­töistä ilman läpi­lasku­tetta­via 91 prosenttia laskettiin Envimat-kertoimien avulla ja 9 prosenttia konsultin toimesta. Ensi vuonna osto­palveluja on tavoitteena purkaa useampaan ryhmään, jotta niihin olisi helpompi kohdistaa päästö­vähennys­toimia.

Sähkön alku­perästä löytyy alku­perä­takuu­todis­tukset Hanselin kilpai­luttaman sähkön osalta. Suurin osa kiin­teistöä koskevista tie­doista on saatu kiin­teistön omista­valta Ilmari­selta. Matkus­tamiseen liitty­vät lähtö­tiedot on koottu matka­lasku­ohjelman sekä CWT:n rapor­teilta.

Hanselin oman toiminnan päästöt

2022 2021 2020 Muutos-% (vrt. 2021)
Ko­ko­nais­­pääs­töt (pl. Hilma),
(Scope 1–3), tCO2-ekv*
480 (55) 535 (62) 657 (76) –10
Ko­ko­nais­­pääs­töt (sis. Hilma),
(Scope 1–3), tCO2-ekv*
591 (68) 651 (76) 767 (89) –9
Scope 1,
tCO2-ekv
0 0 0 0
Scope 2,
tCO2-ekv
0 65 54 –100
Scope 3 (pl. kir­jan­pi­don/En­vi­ma­tin da­ta),
tCO2-ekv
43 37 170 16
Scope 3 (pl. Hilma),
tCO2-ekv
480 471 603 2
Scope 3 (sis. Hilma),
tCO2-ekv
591 587 713 1
Pääs­töt työn­te­ki­jää koh­den, tCO2-ekv/hkl (htv) (ml. kir­jan­pi­to/
En­vi­matin data)
4,0 4,6 5,9 –13
Pääs­töt työn­te­ki­jää koh­den, tCO2-ekv/hkl (htv) (pl. kir­jan­pi­don/
En­vi­ma­tin da­ta)
0,4 0,9 2,0
*Su­luis­sa an­net­tu tie­to, kuin­ka mo­nen kes­ki­­ver­to­suo­ma­lai­sen vuo­tui­sia pääs­tö­jä ko­ko­nais­pääs­töt vas­taa­vat.
Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Vastuullisuuden johtaminen

Hanselin vastuullisuus­työllä on pitkät perinteet: työ käynnistyi pieni­muotoisesti ympäristö­asioista vuonna 2006 ja vuosi vuodelta vastuullisuuden edistämiseksi on tehty yhä enemmän.

Lue juttu

Vas­tuul­li­suut­ta johdetaan tiedolla

Vastuullisuus­työssä korostuu tänä päivänä data aivan eri tavalla kuin aikaisemmin: kauniiden lauseiden sijaan halutaan faktaa ja mielellään numeerisessa tai vähintään rakenteellisessa muodossa.

Lue juttu

Olennaisuus­arvio

Vas­tuulli­­suuden merkitys julki­sissa hankin­­noissa on suuri ja halu­amme huomi­oida vas­tuulli­suuden laaja-alaisesti toimin­nassam­me.

Lue juttu