Teemme työmme eettisesti ja noudatamme vaatimuksia

Integraatio­strategian yhtenä paino­pisteenä ollut korkean eetti­syyden ja vaati­musten­mukaisuuden noudat­taminen toiminnassa sekä tämän nostaminen aktiivi­sesti esiin asiakas- ja toimittaja­yhteis­työssä. Hanselissa on compliance-toiminto, joka vastaa eettisen ohjeistuksen yllä­pitämisestä, koulutuksen järjestä­misestä, tiedotta­misesta sekä eettisiin näkökohtiin liittyvän tuen antamisesta.

Vuonna 2022 erityinen paino­piste compliance-toiminnassa on ollut koulutuk­sissa ja uusien hanseli­laisten pereh­dyttä­misessä. Keväällä hanseli­laisille järjes­tettiin oikeus­ministeriön virka­miesten kanssa koulutus­tilaisuus korrup­tion­vastaisesta toiminnasta. Vuoden aikana järjes­tettiin myös sisäisiä ja asiakkaille suunnattuja tieto­iskuja kartellien ja harmaan talouden torjunnasta sekä tilaaja­vastuu­lain velvoit­teista. Hansel osallistuu myös Vero­hallinnon harmaan talouden selvitys­yksikön viran­omais­verkostoon.

”Eettiseen ja vaatimusten­mukaiseen toimintaan liittyvää pe­reh­dy­tys­tä on laajennettu.”

Meillä aloitti vuoden 2022 aikana pari­kymmentä uutta työn­tekijää. Eettiseen ja vaatimusten­mukaiseen toimintaan liittyvää perehdytystä on laajennettu ja sitä pidetään koko compliance-tiimin voimin. Perehdytyksessä käydään läpi muun muassa Hanselin eettiset peri­aatteet, compliance-toiminto, kiusaamisen nolla­toleranssin ja tasa-arvoisen kohtelun periaatteet, esteellisyys­tilanteet, sivu­toimi­luvat sekä eettinen toiminta käytännössä.

Kanavat olemassa väärin­käytös­ilmoituksille

Hanselissa on käytössä sisäinen ilmi­anto­kanava väärin­käytöksistä ilmoittamista varten sekä www-sivuilla oleva compliance-tiimin sähkö­posti­osoite ulkoisia ilmoituksia varten. Vuonna 2022 Hanselin ilmi­anto­kanavaan ei tehty ilmoituksia. Compliance-toiminnon tietoon saatettiin muulla tavoin myös erästä asiakasta ja erästä toimittajaa koskevat epäilyt, jotka käsiteltiin.

Ilmoittajien suojelua koskeva laki­ehdotus annettiin edus­kunnalle syys­kuussa 2022 noin vuoden viivästyksen jälkeen. Lain taustalla on ilmoittajien suojelua koskeva whistle­blower-direktiivi, jonka mukaan yli 50 henkilön organisaatioissa tulee olla kanava väärin­käytösten ilmoittamista varten ja ilmoittajille on taattava suoja vasta­toimilta. Hanselin compliance-tiimi on seurannut asian valmistelua ja varmistaa, että ilmoitus­kanavaa ja ilmoitusten käsittelyä koskevat menettelyt vastaavat vuoden 2023 alusta voimaan tulleen lain vaatimuksia.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Antti toi kilpailu- ja kartelli­osaamista Hanseliin

Kilpailu- ja kuluttaja­viraston kartelli­valvonnan päällikkö Antti Norkela tuli helmikuussa 2022 vuoden ajaksi työ­kiertoon Hanseliin.

Lue juttu

Vas­tuul­li­suut­ta johdetaan tiedolla

Vastuullisuus­työssä korostuu tänä päivänä data aivan eri tavalla kuin aikaisemmin: kauniiden lauseiden sijaan halutaan faktaa ja mielellään numeerisessa tai vähintään rakenteellisessa muodossa.

Lue juttu

Pakote­tarkastukset ja ehto­muutokset värittivät vuotta

EU päätti asettaa Ukrainan sodan vuoksi Venäjään kohdistuvia pakotteita keväällä 2022.

Lue juttu