Yhteis­hankintojen kehitys

Vuosi 2022 oli Hanselin yhteis­hankinnoissa kilpailuttamisen suhteen hieman rauhallisempi kuin edellinen vuosi. Uusia yhteis­hankintoja tuli voimaan 35 (12 puitejärjestelyä, 4 dynaamista hankintajärjestelmää, 19 pien­hankintaa). Sopimuksia alle­kirjoitettiin 527. Osallistumis­hakemuksia dynaamisiin hankinta­järjestelmiin käsittelimme 328. Sopimus­muutoksia tehtiin 102.

Vuoden 2022 lopussa meillä oli tarjota asiakkaille 73 puite­järjestelyä ja 47 dynaamista han­kin­ta­­jär­jes­tel­mää. Pien­hankintoja oli käytettävissä 26. Sopi­mus­­toi­mitta­jia oli 981, joista pk-yri­tys­ten osuus oli 56 prosenttia. Ali­­hankki­joita sopi­mus­­toi­mitta­jilla oli yli 3 000.

 

Yhteishankinnat kategorioittain

Tuhatta euroa 2022 2021 2020 2019 2018
Kategoria
Ajo­neuvo- ja logistiikka­palvelut 80 095 97 471 102 520 97 113 93 457
Asian­tuntija­palvelut 151 800 127 634 143 459 135 006 106 406
Elin­tarvikkeet ja ravintola­palvelut 94 586 86 308 76 128 25 779 25 199
Energia 212 886 107 122 63 107 82 381 87 199
Henkilöstö- ja terveys­palvelut 113 777 90 690 73 435 78 008 73 560
IT-laitteet 112 903 90 937 89 826 76 275 87 409
Kalusteet ja toimisto­palvelut 86 375 84 006 60 214 44 944 60 414
Kone­sali­palvelut ja -⁠laitteet 34 184 45 361 60 997 60 279 58 522
Matkustus- ja kokous­palvelut 59 437 20 477 25 313 97 917 87 324
Ohjelmistot 167 933 115 136 62 084 53 450 44 871
Puhtaana­pidon palvelut ja tarvikkeet 54 683 52 079 46 323 39 232 36 132
Talous- ja rahoitus­palvelut 73 579 66 398 56 880 52 105 64 224
Tieto­liikenne 47 754 34 811 25 714 32 156 45 732
Turvallisuus­tekniikka ja -⁠palvelut 33 280 33 112 29 969 25 028 24 764
Yhteensä 1 323 273 1 051 541 915 970 899 673 895 213

Yhteis­hankintojen kategoriaj­ako muuttui organisaati­omuutoksen yhteydessä syksyllä 2019. Kate­gori­oita on nyt 14 aikaisempien 17 sijaan. Rapor­toin­nissa tiedot on viety takau­tu­vasti uusien kate­gori­oiden alle.

 

Puitejärjestelyt, top 15

Tuhatta euroa 2022
Microsoft-lisenssien jälleen­myynti 159 381
IT-konsultointi 106 396
Sähkö 101 848
Elin­tarvikkeet ja non-food-tuotteet 85 355
Työ­terveys­huollon palvelut 81 447
Poltto­nesteet 76 178
Tieto­koneet 71 248
Laitteiden leasing­palvelut 67 432
Oppi­kirjat 41 775
Siivous­palvelut 36 133
Polttoainehankinnat jakeluasemilta 29 474
Henkilöstöpalvelut 28 207
Puheratkaisut 25 836
Autot 24 663
Mobiilipäätelaitteet 20 254
Muut yhteensä 367 647
Yhteensä 1 323 273

Helppoutta yhteis­hankintoihin

Yhteis­hankintojen hyödyntämisen helppoutta parannettiin järjestämällä asiakkaille mini­kisa­infoja ja webinaareja. Hankintojen tuki -⁠yksikön toiminta­mallia kehitettiin ja henkilö­määrää vahvistettiin, jotta asiakkaille voidaan varmistaa riittävä tuki mini­kisoissa entistä paremmin. Vuoden 2022 aikana hankintojen tuki -⁠yksikkö avusti asiakkaita 127 mini­kilpailutuksessa (119 vuonna 2021). Mini­kisa­tuen asiakas­tyytyväisyys oli 4,61.

Toimme asiakkaidemme hankintoja helpottamaan vuoden 2021 lopulla maksuttoman Kisa-apurin. Kisa-apurilla asiakkaamme voi helposti kilpailuttaa dynaamisten hankinta­järjestelmien sisäisiä kilpailutuksia ja pienhankintoja. Palvelun avulla asiakas tekee Hanselin ylläpitämien, valmiiden asia­kirja­pohjien avulla tarjous­pyynnön ja lähettää tarjous­pyynnön toimittajille. Toimittaja jättää tarjouksen suoraan palvelun kautta asiakkaalle ja asiakas voi tehdä toimittaja­valintansa palvelussa, jolloin palvelu generoi automaattisesti tarvittavat päätös­asia­kirjat ja lähettää ne toimittajille.

”Vuoden 2022 aikana asiakkaat hyödynsivät Kisa-apuria mini­kisoissa ja pien­hankinnoissa entistä useammin.”

Vuoden aikana asiakkaat hyödynsivät Kisa-apuria mini­kisoissa ja pien­hankinnoissa entistä useammin. Dynaamisten hankinta­järjestelmien sisäisiä kilpailutuksia tehtiin 153 (16 vuonna 2021). Eniten kilpailutettiin sote-henkilöstö­vuokrauksen, tieto­koneiden ja työ­terveys­huollon hankintoja. Kisa-apurilla tehtyjen hankintojen arvo kasvoi monin­kertaisesti ja oli 70 miljoonaa euroa (4 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Pien­hankintoja kilpailutettiin 119 (108 vuonna 2021). Eniten kilpailutettiin toimi­tila­kalusteita, viestinnän ja markkinoinnin palveluja sekä johtamisen ja IT-konsultoinnin pienhankintoja. Pien­hankintojen arvo kasvoi yli kolmanneksella 4,2 miljoonaan euroon (3 miljoonaa euroa vuonna 2021).

Esi­selvityksiä uusista yhteis­hankinnoista ja asiakkaiden hankinta­tarpeista

Teimme vuoden 2022 aikana useita esi­selvityksiä uusista yhteis­hankinnoista. Selvitimme muun muassa elin­tarvikkeiden dynaamisen hankinta­järjestelmän, lämpö­pumppujen ja tuuli­voiman, laboratorio­tarvikkeiden ja siivous­laitteiden asiakas­tarpeita. Näistä uusi yhteis­hankinta päätettiin perustaa laboratorio­tarvikkeista (DPS). Siivous­laitteet päätettiin sisällyttää seuraavaan puhtaana­pidon tarvikkeiden yhteis­hankintaan, joka kilpailutetaan vuoden 2023 aikana. Muiden esi­selvitysten osalta todettiin, ettei edellytyksiä yhteis­hankintaan tässä vaiheessa ole. Ajo­neuvo­hankintojen osalta selvitettiin erityisesti turvallisuus­viran­omaisten tarpeiden kehittymistä.

Loppu­vuodesta 2022 päätettiin käynnistää strateginen hanke, jossa selvitetään mahdollisuutta sote-yhteis­hankinnoille. Projekti käynnistyy alku­vuodesta 2023.

Yhteis­hankinnoissa toimitus­vaikeuksia ja hinnan­muutos­paineita

Pandemian ja Ukrainan sodan vaikutukset näkyivät yhteis­hankinnoissa vuonna 2022. Joillakin sopimus­toimittajilla oli toimitus­vaikeuksia. Lisäksi useilla toimi­aloilla esiintyi voimakasta korotus­painetta tuotteiden ja palveluiden hintoihin muun muassa raaka-aineiden ja poltto­aineen hintojen nousun sekä logistiikassa ilmenneiden haasteiden myötä.

Hansel kävi aktiivisesti sopimus­toimittajiensa kanssa keskusteluja haasteiden ratkaisemiseksi. Yhtään sopimusta ei jouduttu päättämään toimitus­vaikeuksien tai kestämättömän hinta­tason vuoksi. Useissa Hanselin yhteis­hankinnoissa on mukana sopimus­kauden hintakatto, ja hinnan­muutosten taso pysyi pää­sääntöisesti sopimus­ehtojen mukaisina.

Poikkeukselliset olo­suhteet ja hinta­paineet aiheuttivat joillakin toimi­aloilla muutoksia, joita Hansel ei voinut ennakoida tarjous­pyyntöä tehdessään, eikä toimittajien voitu olettaa ennakoineen ja huomioineen niitä tarjousta tehdessään. Jotta sopimus­velvoitteiden täyttäminen ennalta-arvaamattomien olo­suhde­muutosten vuoksi ei olisi muodostunut sopimus­toimittajille kohtuuttomaksi, tehtiin muutamassa yhteis­hankinnassa hinnan­muutokset määrä­ajaksi. Sopimus­muutokset tehtiin toimisto­tarvikkeiden, puhtaana­pidon tarvikkeiden, elin­tarvikkeiden ja nestemäisen heliumin yhteis­hankinnoissa. Muutoksilla mahdollistettiin sopimusten jatkuminen ja turvattiin toimitukset. Määrä­aikaisilla korotuksilla ei arvioida olevan vaikutusta yhteis­hankintojen sopimus­kauden hankinnan arvoon eikä yleiseen luonteeseen.

Valtion yhteis­hankintojen käyttö­velvoite ja yhteis­hankintojen koordinaatio­ryhmä

Valtio­varain­ministeriö asetti elokuussa 2021 työryhmän, jonka tehtävänä oli:

 • arvioida ja valmistella valtion­hallinnon yhteis­hankintojen kehittämiseen tähtääviä toimia, kuten sitä, miten valtio­neuvoston asetusta ja valtio­varain­ministeriön päätöstä valtion­hallinnon yhteis­hankinnoista tulisi täsmentää
 • selvittää ja arvioida, miten ja millaisilla välineillä yhteis­hankinta­velvoitteen alaisten hankintojen sopimuksia tulisi vastaisuudessa seurata sekä
 • selvittää Hanselin mahdollisuuksia yhteis­hankinta­toimittajien auditointiin liittyen muun muassa puite­sopimuksissa mainittuihin yhteis­kunnallisiin tavoitteisiin.

Työ­ryhmän työ päättyi vuoden 2022 lopussa. Työ­ryhmän esityksen pohjalta valtio­neuvoston asetus ja valtio­varain­ministeriön päätös uudistettiin 8.9.2022. Uusia yhteis­hankintoja ei käyttö­velvoite­päätökseen lisätty. Valtio­varain­ministeriö poisti aikaisemmin kesällä poltto­aine­tankkaukset käyttö­velvoite­päätöksestä.

Valtio­varain­ministeriö asetti 20.12.2022 valtion­hallinnon yhteis­hankintoja kehittävän koordinaatio­ryhmän toimikaudeksi 1.1.2023–31.12.2024. Työ­ryhmän tavoitteena on:

 • luoda virastoille ja laitoksille kanava, jonka avulla ne saavat yhteis­hankintojen kehittämiseen liittyviä tarpeitaan ja odotuksiaan tuotua yhteiseen keskusteluun valtio­varain­ministeriön ja Hanselin kanssa
 • tarjota valtio­varain­ministeriölle selkeä prosessi yhteis­hankintojen sisällölliseen ohjaukseen
 • antaa Hanselille mahdollisuus viestiä laajasti yhteis­hankintoihin liittyvistä asioista sekä
 • vahvistaa viran­omaisten asemaa yhteis­hankintojen sisällöllisessä kehittämisessä ja ohjauksessa ja mahdollistaa virastojen yhteis­hankintoja koskevien tarpeiden parempi huomioiminen.

Hanselin kategoria­johtaja Susanna Närvänen on työ­ryhmän jäsenenä ja yksikön­päällikkö Mervi Olkinuora sihteeristössä.

 

Tutkimus yhteis­hankintojen hyödyistä

Osana valtio­­neu­vos­ton vuoden 2022 sel­vi­tys- ja tut­ki­mus­­suun­ni­tel­maa käyn­nis­tet­tiin yh­teis­­han­kin­to­jen kus­tan­nus­­vai­kut­ta­vuus -⁠⁠han­ke. Tut­ki­muk­sen to­teut­ta­vat val­tio­­va­rain­­mi­nis­te­riön toi­mek­si­an­nos­ta Val­tion ta­lou­del­li­nen tut­ki­mus­­kes­kus VATT, Han­ken, La­pin yli­­opis­to ja Aalto-yli­­opis­to. Tut­ki­muk­sen ta­voit­tee­na on tuot­taa ja tar­jo­ta pää­tök­sen­­te­ki­jöil­le uut­ta ja hel­pos­ti hyö­dyn­net­tä­vis­sä ole­vaa tie­toa yh­teis­­han­kin­to­jen kus­tan­nus­­vai­ku­tuk­sis­ta.

Tut­ki­muk­ses­sa kus­tan­nus­­vai­ku­tuk­sia tut­ki­taan em­pii­ri­ses­ti sekä hin­to­jen että pro­ses­si­­kus­tan­nus­ten kaut­ta. Tut­ki­muk­ses­sa ase­te­tut tut­ki­mus­­ky­sy­myk­set ovat:

 1. Saa­daan­ko han­kin­to­jen kes­kit­tä­mi­sel­lä eu­ro­­mää­räi­siä kus­tan­nus­­sääs­tö­jä so­pi­mus­­hin­to­jen kaut­ta ja to­teu­tuu­ko suu­rem­pia mää­riä kil­pai­lu­tet­ta­es­sa skaa­la­­etu eli saa­vu­te­tut al­hai­set yk­sik­kö­­hin­nat (niin sa­not­tu econ­omies of scale)?
 2. Tuot­taa­ko han­kin­ta­­toi­men kes­kit­tä­mi­nen eu­ro­­mää­räi­siä kus­tan­nus­­sääs­tö­jä pro­ses­si­­kus­tan­nus­ten kaut­ta ja vä­he­nee­kö han­kin­ta­­yk­si­köi­den han­kin­ta­­pro­ses­sin ko­ko­nais­­työ­mää­rä yh­teis­han­kin­to­ja teh­tä­es­sä?
 3. Edes­­aut­taa­ko yh­teis­­han­kin­ta­­yk­si­kön käyt­tö han­kin­ta­­yk­si­köi­den han­kin­to­jen so­pi­mus­­kau­den ai­kais­ta seu­ran­taa tai han­kin­to­jen oh­jaa­mis­ta?
 4. Mi­ten yh­teis­­han­kin­to­jen eri kil­pai­lu­tus­­ta­vat (muun muas­sa pe­rin­tei­set pui­te­­so­pi­muk­set, DPS-me­net­te­ly, oma han­kin­ta) vai­kut­ta­vat han­kin­ta­­pro­ses­sin osa­­puol­ten (han­kin­ta­­yk­sik­kö, yh­teis­han­kin­ta­­yk­sik­kö) pro­ses­si­­kus­tan­nuk­siin?

Han­sel tu­kee tut­ki­mus­ta vah­vas­ti ja osal­lis­tuu tut­ki­muk­sen oh­jaus­­ryh­mään.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Asiakkaat mukaan digi­palveluidemme kehitykseen

Julkiset hankinnat eivät aina ole kovin suora­viivaisia, ja pelkkä termino­logiakin saattaa usein tuntua hankintoja harvoin tekevälle varsin vieraalta.

Lue juttu

Antti toi kilpailu- ja kartelli­osaamista Hanseliin

Kilpailu- ja kuluttaja­viraston kartelli­valvonnan päällikkö Antti Norkela tuli helmi­kuussa 2022 vuoden ajaksi työ­kiertoon Hanseliin.

Lue juttu

Sidos­ryhmät arvostavat hanselilaisten hankinta­laki- ja kilpailutus­osaamista

Asiakas- ja toimittaja­tyytyväisyyttä seurataan Hanselissa säännöllisesti.

Lue juttu