Työ­tyytyväisyys pysynyt hyvällä tasolla

Alku­syksystä toteutetussa työ­yhteisö­kyselyssä selvitettiin henkilöstön työ­hyvin­vointia viidellä eri osa-alueella:

  1. oma työ
  2. työ­yhteisön toimivuus
  3. esi­henkilön toiminta
  4. osaaminen ja uudistuminen
  5. toiminta­kyky ja voima­varat.

Kyselyn vastausprosentti oli 72 (86 % vuonna 2020). Kaikkien vastausten kokonais­keski­arvo oli 3,86 (asteikolla 1–5). Tulos ei muuttunut vuonna 2020 toteutetun kyselyn tuloksesta.

Eniten vahvuuksia henkilöstö näki olevan esi­henkilö­toiminnassa sekä omassa toiminta­kyvyssään vastata niin fyysisesti kuin psyykkisesti asian­tuntija­työn vaatimuksiin. Myös oman työn tavoitteen­asetannan ja sujuvuuden koetaan olevan varsin hyvällä tasolla.

”Eniten vahvuuksia henkilöstö näki olevan esi­henkilö­toiminnassa sekä omassa toiminta­kyvyssään vastata asian­tuntija­työn vaatimuksiin.”

Suurimmat kehittämis­tarpeet nousivat esiin kohdissa: “Otamme rohkeasti puheeksi vaikeatkin asiat” ja “Mietimme yhdessä muutosten vaikutuksia työhömme”.

Yksikkö­kohtaisissa tulosten purku­tilaisuuksissa kävi ilmi, että kehittämis­tarve ei niinkään kohdistu yksiköiden sisäisen yhteis­työn toimivuuteen, vaan ennen kaikkea yhteis­työhön yksiköiden välillä ja yhtiö­tasoisten prosessien ymmärtämiseen. Erityisesti henkilöstö toivoi, että muutosten vaikutuksia pohdittaisiin enemmän yhdessä. Myös kuulluksi tulemisen tarve on lisääntynyt.

Työ­yhteisö­kyselyn tuloksia on käsitelty johto­ryhmässä ja yksikkö­kohtaisten työ­pajojen pohjalta on koottu teemat, joiden pohjalta tehdään toimen­pide­suunnitelmat vuodelle 2023.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Mitä henkilöstö­luvut kertovat?

Toimintamme on pitkään ollut maltillisella kasvu-uralla ja rekrytoimme työn­tekijöitä pää­sääntöisesti toistaiseksi voimassa oleviin koko­aikaisiin työ­suhteisiin.

Lue juttu

Hansel-klubin toiminta alkoi vilkastua

Vuoden 2022 alku­puoli meni vielä koronan merkeissä, ja myös Posti­talon toimistolla pelattiin koronaa pienissä terveys­turvallisissa tiimeissä.

Lue juttu

Sidos­ryhmät arvostavat hanselilaisten hankinta­laki- ja kilpailutus­osaamista

Asiakas- ja toimittaja­tyytyväisyyttä seurataan Hanselissa säännöllisesti.

Lue juttu