Arvo­työ antoi hyvän pohjan

Uutta strategiaa tehdessämme totesimme edellisen vuoden arvo­työn ja yritys­kulttuuri­selvityksen antavan hyvän pohjan strategia­työlle. Tavoitteenamme on vahva arvo­pohja ja avoin sekä osallistava kulttuuri, jossa yhteis­työ sujuu.

Henkilöstö­näkö­kulman strategiseksi tahto­tilaksi kirjasimme: ”Meillä osataan, arvostetaan, puhutaan ja viihdytään”. Jälki­käteen totesimme, että toki myös kuunteleminen on tärkeää, sana­muotoja emme enää kuitenkaan muuttaneet.

”Meillä osataan, arvostetaan, puhutaan ja viihdytään.”

Työn­teon sujuminen on meille tärkeää ja vuoden aikana täsmensimme ohjeistustamme hybridi­työhön liittyen. Uutena asiana mahdollistimme myös tila­päisen etä­työn EU/ETA-alueella. Pyrimme siihen, että työ­kulttuurimme tukee työn ja vapaa-ajan tasa­painoa.

 

Arvomme ovat:

Arvostava ja innostava työ­yhteisö

Olemme aidosti innostuneita työstämme. Innostuksen kipinä tarttuu niin meidän välillämme kuin asiakkaisiin ja yhteis­työ­kumppanei­himmekin.

Motivoituneet asian­tuntijat ovat voima­varamme. Arvostamme ja kunnioitamme toisiamme ja työtämme. Arvostus näkyy tukena, huomaa­vai­suutena ja tasa-arvoisena kohteluna. Kokemus yhdessä työs­kente­lystä on meille tärkeä.

Innostuksen liekki syttyy merki­tyk­selli­sestä työstä sekä yhteisistä tavoitteista.

Osaava ja vastuullinen kumppani

Syvennämme jatkuvasti moni­puolista asian­tuntijuuttamme ja opimme toisiltamme. Osal­lis­tum­me vahvasti hankinta-alan kehittämis­työhön – jaam­me osaa­mis­tam­me kump­pa­neil­lem­me.

Edistämme kan­sal­lis­ten ja kan­sain­vä­lis­ten vas­tuul­li­suus­ta­voit­tei­den to­teu­tu­mis­ta pit­kä­jän­tei­ses­ti ja si­tou­tu­nees­ti. Haas­tam­me it­se­äm­me yh­teis­kun­ta­vas­tuun suun­nan­näyt­tä­jä­nä. Tuem­me asi­ak­kai­tam­me ja kan­nus­tam­me so­pi­mus­toi­mit­ta­ji­am­me vas­tuul­li­suu­den to­teut­ta­mi­ses­sa.

Toimimme luotettavasti ja vaatimusten­mukaisesti. Haluamme olla asiakkaillemme julkisten hankintojen ykkös­kumppani.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Kohti uutta strategia­kautta

Keväällä 2022 Hanselissa alkoi uuden strategian valmistelu hyvin epä­vakaassa maailman­poliittisessa tilanteessa.

Lue juttu

Hansel-klubin toiminta alkoi vilkastua

Vuoden 2022 alku­puoli meni vielä koronan merkeissä, ja myös Posti­talon toimistolla pelattiin koronaa pienissä terveys­turvallisissa tiimeissä.

Lue juttu

Henkilöstö­tilastot

Tutustu henkilöstön avain­lukuihin sekä muihin tilasto­tietoihin.

Lue juttu