Puhtaasti vastuullinen

Puhtaus­alalla ympäristö­vastuullisuus on ollut merkittävässä roolissa jo pitkään. Hanselin Siivous­palveluiden dynaamisessa hankinta­järjestelmässä haluttiin painottaa myös sosiaalisen vastuun merkitystä. Sopimus­toimittaja Palmia on työllistänyt palvelukseensa jo kolme henkilöä työllistämis­ehdon kautta.

Kaikissa Hanselin yhteis­hankinnoissa pohditaan laajasti vastuullisuuden eri osa-alueita. Siivous­palveluiden dynaamisessa hankinta­järjestelmässä eli DPS:ssä kiinnitetään ympäristö- ja taloudellisen vastuullisuuden lisäksi erityistä huomiota sosiaaliseen vastuuseen. Sopimus­toimittaja sitoutuu muun muassa kiinnittämään huomiota heikommassa työ­markkina-asemassa olevien työllisyyden edistämiseen.

Hanselin DPS:ssä on käytössä työllistämis­ehto, joka velvoittaa sopimus­toimittajaa työllistämään muita heikommassa työ­markkina-asemassa olevan henkilön mahdollisimman pitkä­aikaisesti, mutta vähintään kuitenkin kuuden kuukauden ajaksi. Toimittajan on työllistettävä uusi henkilö aina, kun sopimus­myyntiin määritelty euro­määräinen raja täyttyy. Sopimus­toimittajista raja täyttyi ensimmäisenä Palmialla.

”Koemme sosiaalisen vastuun näkö­kulman erittäin tärkeäksi. Omatkin vastuullisuus­tavoitteemme ohjaavat meitä huomiomaan sosiaalisen vastuun niin työ­suhteen aikana kuin työllistettäessä. Työllistämis­ehdon käyttäminen täydentää hyvin näitä tavoitteita”, Palmian toimi­ala­johtaja Susanna Immonen kertoo.

”Siivous­palveluiden DPS:n työllistämis­ehdon kautta Palmialle on työllistynyt kolme henkilöä.”

Henkilöstö­pulan vaivaamalla alalla kaikki rekrytointi­kanavat ovat laajasti käytössä. Suorien haku­prosessien lisäksi Palmialla rekrytoidaan henkilöstöä muun muassa työ­voima­koulutusten ja oman henkilöstön suositusten kautta. Siivous­palveluiden DPS:n työllistämis­ehdon kautta Palmialle on työllistynyt kolme henkilöä vajaan vuoden aikana. Eroa muihin rekrytointi­tapoihin nähden on lähinnä työllistettävien taustassa.

”Siivous­alan henkilöstöä ei tällä hetkellä juurikaan ole työttömänä, koska työ­voiman tarve on niin kova. Työllistämisehdon kautta meille työllistyneillä henkilöillä ei useinkaan ole alan kokemusta eikä välttämättä myöskään suomen kielen taitoa. Perehdyttäminen vaatii tässä tapauksessa enemmän aikaa, mutta meillä on siihen hyvät prosessit. Kieli­muurin selättämiseksi meillä käytetään kuvia ja videoita sekä ohjataan esi­merkillä”, Immonen sanoo.

Hanselin DPS:n yleisten ehtojen lisäksi asiakkaat voivat tarkentaa vaatimuksia omissa mini­kilpailutuksissaan. Asiakkaat haluavat usein edellyttää esi­merkiksi aiempaa kokemusta siivous­alalta tai esi­henkilö­työstä, mikä on Immosen mielestä ymmärrettävää. Liian tiukoiksi vaatimuksia ei kuitenkaan kannata työ­voima­pulan takia virittää. Kokemuksen määrittelylle Immosella on kuitenkin hyvä vinkki.

”Kokemusta voi edellyttää myös esi­merkiksi niin, että valittu henkilö lähtee kouluttautumaan heti sopimus­kauden käynnistyttyä. Näin voimme tarjota ura­polkuja etenemis­halukkaille ja samalla varmistua siitä, että osaaminen on vaaditulla tasolla.”

Kemikaaliton siivous ja muut uudet työ­tavat kiinnostavat

Ympäristö­vastuullisuutta voi siivous­palveluissa toteuttaa monella tavalla. Kiinteistössä säännöllisesti kulkevan siivoojan on esi­merkiksi helppo huomata poikkeukset, kuten vuotavat hanat tai toimimattomat lamput.

”Pienillä asioilla on iso merkitys kokonaisuuteen. Osa asiakkaistamme jopa palkitsee poikkeaman ilmoittamisesta”, Palmian palvelu­päällikkö Katja Ahtiala kertoo.

Kemikaali­kuorman vähentämiseen ja ympäristö­ystävällisten tuotteiden käyttöön Palmialla kiinnitetään paljon huomiota.

”Asiakkaiden tietoisuus ympäristö­asioista on lisääntynyt valtavasti. Monet vanhat vakio­käytännöt jäävät pois ja lähdetään rohkeasti kokeilemaan uusia tapoja, kuten kemikaalitonta siivousta tai lattian puhdistusta timantti­laikalla vahaamisen sijasta. Me pohdimme mielellämme näitä asioita yhdessä asiakkaan kanssa ja autamme asiakasta pääsemään omiin vastuullisuus­tavoitteisiinsa”, Ahtiala sanoo.

Auditointi varmistaa hyvät toiminta­tavat ja luo uusia ideoita

Siivous­palveluiden DPS:ssä tehtiin 2022 Hanselin ensimmäinen vastuullisuus­auditoinnin pilotti, ja kaikki siivous­palveluiden sopimus­toimittajat auditoitiin. Palmialla auditointi otettiin ilolla vastaan.

”Meistä oli hienoa päästä kertomaan, miten meillä asiat tehdään jo nyt. Auditointi myös herätti meissä paljon uusia ideoita siitä, miten voimme entisestään parantaa toimintaamme. Kehitys­pyörä lähti heti pyörimään. Auditointi oli ihan loisto­juttu”, Immonen kiittää.

Hanselin DPS:ssä sosiaalisen vastuun näkö­kulmat on otettu huomioon laajasti. Työllisyyden edistämisen lisäksi sosiaalinen vastuullisuus varmistaa, että toimittaja noudattaa ja edistää työ­turvallisuutta, työ­suojelua, työ­aikaa ja työ­oloja koskevaa lain­säädäntöä ja työ­ehto­sopimuksia. Kun perus­asiat ovat kunnossa, on niiden päälle hyvä rakentaa lisä­kerroksia. Yksi idea sosiaalisen vastuun näkö­kulmiin on kääntää katsetta olemassa olevaan henkilöstöön ja sen hyvin­vointiin.

”Jatkossa kilpailutuksissa voisi asettaa vaatimuksia esi­merkiksi henkilöstön työ­tyytyväisyydelle ja sen mittaamiselle, koulutukselle tai vaikkapa sille, miten suuri prosentti­osuus henkilöstöstä on vakituisia tai koko­päiväisiä työn­tekijöitä”, Immonen vinkkaa.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Vastuullisuuden johtaminen

Hanselin vastuullisuus­työllä on pitkät perinteet: työ käynnistyi pieni­muotoisesti ympäristö­asioista vuonna 2006 ja vuosi vuodelta vastuullisuuden edistämiseksi on tehty yhä enemmän.

Lue juttu

Vas­tuul­li­suut­ta johdetaan tiedolla

Vastuullisuus­työssä korostuu tänä päivänä data aivan eri tavalla kuin aikaisemmin: kauniiden lauseiden sijaan halutaan faktaa ja mielellään numeerisessa tai vähintään rakenteellisessa muodossa.

Lue juttu

Työ­terveyttä kolmen kunnan voimin

Kun tarpeet kohtaavat, voidaan yhteisellä mini­kilpailutuksella säästää aikaa ja saavuttaa laadukkaampi loppu­tulos.

Lue juttu