Olennaisuus­arvio

Vastuulli­suuden merkitys julkisissa hankin­noissa on suuri ja haluamme huomioida vas­tuulli­suuden laaja-alaisesti toimin­nassam­me. Hanselin olen­naisuus­mat­rii­sissa on yhdeksän asiaa ja sitä on päivitetty vii­meksi syk­syllä 2019 omistus- ja yritys­järjes­telyn jälkeen, kun Hanselin palvelut avattiin koko Suomen julkis­hallin­nolle. Vuonna 2020 siihen lisät­tiin linkitys YK:n kestä­vän kehi­tyksen tavoit­teisiin (SDG). Vuonna 2022 ei nähty tar­vetta tehdä olen­naisuus­matrii­siin muutoksia.

Katso lisä­tietoja klik­kaa­malla mat­riisin palloja.