Hansel – julkis­hallinnon yhteis­hankinta­yksikkö

Hansel on voittoa tavoitte­lematon osakeyhtiö, jonka tavoitteena on lisätä julkis­hallintoon tuotta­vuutta vaikutta­villa hankinnoilla. Hanselin asiakkaita ovat ministeriöt ja niiden alaiset virastot, kunnat, kunta­yhtymät, hyvin­vointi­alueet, Keva ja seura­kunnat sekä lisäksi sellaiset julkis­oikeudelliset laitokset, joihin valtio tai kunta käyttää määräys­valtaa. Hyvin­vointi­alueet tulivat yhtiön asiakkaiksi laki­muutoksen myötä heinä­kuussa 2022. 

Hanselin omistavat valtio (65 %) ja Suomen Kunta­liitto (35 %). Yhtiön rooli ja tehtävä yhteis­hankinta­yksikkönä on määritelty julkisia hankintoja koskevassa lain­säädännössä, Hansel Oy:tä koskevassa laissa ja valtion hankinta­strategiassa. Yhtiö on valtio­varain­ministeriön omistaja­ohjauksessa.

”Hanselin tavoitteena on lisätä julkis­hallintoon tuottavuutta vaikuttavilla hankinnoilla.”

Hansel rahoittaa toimintansa toimittajilta perittävällä yhteis­hankintojen palvelu­maksulla ja asian­tuntija­palvelujen myynnillä. Palvelu­maksu, joka perustuu asiakkaiden tekemiin hankintoihin, voi olla suuruudeltaan enintään 1,50 prosenttia. Keski­määräinen palvelu­maksu vuonna 2022 oli 0,83 prosenttia (0,88 prosenttia vuonna 2021).

Hanselin omat hankinnat olivat 3,9 miljoonaa euroa vuonna 2022. Hankinnoissa hyödynnetään yhtiön yhteis­hankintoja aina, kun se on mahdollista. Jos hankintaan soveltuvaa puite­järjestelyä tai dynaamista hankinta­järjestelmää ei ole saatavilla, tehdään hankinnat yhtiön prosessien mukaisesti.

 

Verojalanjälki

2022 2021 2020 2019
Liikevaihto, tuhatta euroa 14 260 12 273 11 465 11 148
Liikevoitto, tuhatta euroa –338 –1 268 –1 756 –864
Taseen loppusumma, tuhatta euroa 24 709 26 655 13 044 14 688
Maksettavat ja tilitettävät verot, tuhatta euroa 5 562 4 698 4 330 4 111
Investoinnit, tuhatta euroa 41 0 0 34

 

Organisaatio

Hanselin organisaation muodostaa 128 asiantuntijan henkilökunta. Hallituksen valitsee yhtiö­kokous ja sen puheen­johtajana toimii diplomi-insinööri Anna-Maija Karjalainen. Hallituksessa on lisäksi neljä muuta jäsentä: vara­toimitus­johtaja Timo Reina, Suomen Kunta­liitto ry (varapuheenjohtaja) 13.4.2022 saakka, head of procurement Antti Laakso, Aalto-yliopisto, kaupungin­johtaja Johanna Luukkonen, Hyvinkään kaupunki ja pää­johtaja Antti Koivula, Työ­terveys­laitos. Yhtiö­kokous valitsi vara­toimitus­johtaja Hanna Tainion, Suomen Kunta­liitto ry, uudeksi vara­puheen­johtajaksi 28.4.2022. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuu henkilöstön edustaja Minna Isoherranen, jolla on läsnä­olo- ja puhe­oikeus. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön toimivan johdon jäseniä.

Hallitus nimittää johto­ryhmän yhtiön toimitus­johtajan esityksestä. Johto­ryhmässä oli vuoden 2022 lopussa toimitus­johtaja mukaan lukien kuusi henkilöä: toimitus­johtaja Anssi Pihkala (s. 1963), talous­johtaja Kirsi Koivusaari (s. 1966), laki­asian­johtaja Eija Kontuniemi (s. 1966), asiakkuus­johtaja Maritta Mäkelä (s. 1965), kategoria­johtaja Susanna Närvänen (s. 1963) ja digitaalisten palveluiden johtaja Mikko Saavalainen (s. 1979). Vara­toimitus­johtajana ja johto­ryhmän jäsenenä toimi Raili Hilakari (s. 1953) 31.3.2022 saakka. Hilakarin jäätyä eläkkeelle yhtiöön ei valittu uutta vara­toimitus­johtajaa, mutta hallitus nimesi toimitus­johtajan sijaiseksi kategoria­johtaja Susanna Närväsen.

Yhtiön hallituksen ja johto­ryhmän nimittämisessä noudatetaan valtion omistaja­ohjauksen peri­aatteita, jotka varmistavat muun muassa tasa-arvon toteutumisen. Päätöksen­teossa noudatetaan Suomen osake­yhtiö­lakia ja Hanselin yhtiö­järjestystä. Yhtiön toimi­piste sijaitsee Helsingissä, Postitalossa. Hanselilla ei ole toimintaa ulkomailla.

Hanselin jäsenyydet yhdistyksissä

  • Finnish Business & Society, FIBS
  • Helsingin seudun kauppa­kamari
  • Julkisten hankintojen yhdistys
  • Palvelu­alojen työn­antajat PALTA
  • Procom viestinnän ammatti­laiset ry
  • Sisäiset tarkastajat ry
  • Suomen liike­matka­yhdistys
  • Suomen osto- ja logis­tiikka­yhdistys

Liiketoiminta

Hanselin liike­toiminta on jaettu kolmeen alueeseen: yhteis­hankintoihin, kilpailutus­palveluihin sekä hankinta­toimen kehittämis­palveluihin. Yhteis­hankinta­yksikkö edistää toiminnallaan julkisen hallinnon tuottavuutta, laadukkaiden julkisten hankintojen tekemistä ja toimittajien tasa­puolista kohtelua. Hanselin tavoitteena on järjestää tarjous­kilpailut siten, että markkinat toimivat tehokkaasti ja kilpailua syntyy.

Yhtiön liike­toimintaan liittyviä riskejä kartoitetaan yhdessä ulko­puolisen riski­asian­tuntijan kanssa säännöllisin väliajoin. Riski­kartoitus ja riskeihin liittyvät toimen­piteet tuodaan yhtiön hallitukseen noin puolen vuoden välein.

 

Hanselin liiketoiminnan alueet

Yhteis­hankinnat

Yhteis­hankinnat tarkoittavat puite­järjestelyjä ja dynaamisia hankinta­järjestelmiä, joiden kautta Hanselin asiakkaat voivat hankkia tuotteita ja palveluita. Yhteis­hankinta­sopimuksissa sovitaan yleiset ehdot, kuten hankinnan kohde, hinnat sekä osapuolten vastuut ja velvoitteet. Käyttämällä Hanselin sopimusta asiakas voi varmentaa hankinnan lain­mukaisuuden, asemansa turvaavat sopimus­ehdot sekä helpottaa sopimus- ja toimittaja­hallintaa. Hansel tarkastaa yhteis­hankinnoissa toimittajien soveltuvuuden ja valvoo myös sopimus­kaudella toimittajan sopimus- ja yhteis­kunnallisten velvoitteiden noudattamista sekä toimittajan vaka­varaisuutta.

Säästöjä syntyy, kun tuotteita ja palveluita kilpailutetaan kerralla riittävän suurille hankinta­määrille ja mahdollisimman monen asiakkaan tarpeisiin. Yhteis­hankinnat tuottavat julkis­hallinnolle huomattavia säästöjä sekä hankintojen hinnoissa että prosessi­kustannuksissa.

Kilpailutus­palvelut

Kilpailutus­palvelut ovat tarpeen, kun hankinnan kohteesta ei ole tarjolla yhteis­hankinta­sopimusta. Hanselin kilpailuttamis­konsultit ja laki­miehet ovat perehtyneet julkisiin hankintoihin, kilpailuttamiseen ja sopimus­oikeuteen. Asian­tuntija­palvelujen käytöllä asiakas voi varmistua siitä, että hankinnat kilpailutetaan sääntöjen mukaisesti, mahdollisimman hyvillä sopimus­ehdoilla sekä hinta-, laatu- ja vastuullisuus­tekijät huomioituina. Tämä vapauttaa asiakkaan työ­aikaa muihin tehtäviin, pienentää hankinta­yksikön riskejä ja edistää parhaiden käytäntöjen jakamista.

Hankinta­toimen kehittäminen

Kehittämis­palvelumme tähtää asiakkaiden hankinta­toiminnan tehosta­miseen ja tulok­selli­suuden parantamiseen. Asiakas­toimeksi­annoissa pää­roolissa ovat kehitys­päälliköt, mutta käytettävissä on Hanselin koko osaaminen. Kehittämis­palvelut voivat liittyä jonkin asiakkaan hankinta­toimessa esiintyvän ongelman ratkaisemiseen tai palvelu voi olla kokonais­valtaista hankintojen ohjauksen, organisoinnin tai toteutuksen analysointia, kehittämistä ja muutos­johtamista sekä henkilöstön valmentamista. Kehittämis­toimeksi­annon sisältö räätälöidään aina tapaus­kohtaisesti asiakkaan toiveiden mukaan ja se toteutetaan tiiviissä yhteis­työssä.

Tulosta

Sinua voi myös kiinnostaa

Toimitus­johtajan katsaus

Vuosi 2022 oli sangen poik­keuk­selli­nen. Meillä tämä on näkynyt monena uutena työ­­vaiheena hankin­noissa. Maailman­­tilanteen raju muutos on tehnyt meistä pakot­teiden ja hinnan­­korotus­paineiden asian­­tuntijoita.

Lue juttu

Yhteis­hankintojen kehitys

Vuosi 2022 oli Hanselin yhteis­hankinnoissa kilpailuttamisen suhteen hieman rauhallisempi kuin edellinen vuosi.

Lue juttu

Kohti uutta strategia­kautta

Keväällä 2022 Hanselissa alkoi uuden strategian valmistelu hyvin epä­vakaassa maailman­poliittisessa tilanteessa.

Lue juttu