Yhtiön palvelut

Yhteis­hankinnat

Hanselilla oli vuoden 2022 lopussa 73 puitejärjestelyä, 47 dynaa­mista hankinta­järjes­telmää ja 26 pien­hankinta­palvelua (vuoden 2021 lopussa 77 puite­järjes­telyä 45 dynaa­mista hankinta­järjes­telmää ja 10 pien­hankinta­palvelua). Sopimus­toimit­tajia oli vuoden lopussa 981 (vuoden 2021 lopussa 872).

Hanselin suurin yhteis­hankinta­koko­naisuus vuonna 2022 oli Micro­soft-käyttö­oikeuksien jakelu­palvelut, hankin­toja tehtiin yhteensä 159 miljoo­nalla eurolla (109 miljoo­nalla eurolla vuonna 2021). Toiseksi suurin oli IT-konsul­tointi 106 miljoo­nalla eurolla (85 miljoo­naa euroa vuonna 2021) ja kolmas Sähkö päätyen 102 miljoo­nan euron arvoon (56 miljoo­naa euroa vuonna 2021).

Euro­määräi­sesti katsot­tuna suurimmat valtio­asiakkaat olivat Valtion tieto- ja viestintä­tekniikka­keskus Valtori, Puolus­tus­voimat ja Senaatti-konserni. Kunta-asiak­kaista suurimmat olivat Jyväs­kylän ja Helsingin kaupungit sekä Istekki Oy. Korkea­koulu­asiakkaista yhtiön sopimuksia eniten käyttivät Aalto-yli­opisto, Tampereen korkea­koulu­yhteisö ja Helsingin yli­opisto.

Valtion sähkön­hankinta toteutetaan keskite­tysti Hanselin puite­sopimuk­sella ja siihen liittyy sähkön hinnan suojaa­minen hyödyke­johdan­nai­silla valtion sähkön suojaus­strategian mukaisesti. Hansel vastaa port­folion hallin­noinnista ja on johdan­nais­sopi­musten vasta­puoli asiak­kai­densa puolesta. Johdan­nais­kauppa on Hanselille läpi­kulku­erä, kaikki siihen liitty­vät kulut ja tuotot lasku­tetaan edelleen Hansel-port­folioon liitty­neiltä asiak­kailta (lisä­tietoja liitetiedossa 5.2).

Kilpai­lutus­palvelut

Kilpai­lutus­palve­luiden myynti vuonna 2022 oli 2,4 miljoo­naa euroa (2,2 miljoo­naa euroa vuonna 2021). Lasku­tetta­vien kilpailut­tamis­hank­keiden luku­määrä vuonna 2022 oli 204 (182 kpl vuonna 2021). Kil­pai­lutus­palveluja tar­jottiin erityi­sesti IT-hank­keissa, laite­hankin­noissa sekä erilai­sissa palvelu­hankin­noissa. Vuonna 2022 69 kilpailu­tus­projek­tissa ase­tettiin vaikut­tavuuden tavoit­teet asiakkaiden kanssa ja vaikut­ta­vuuden loppu­arvi­ointi tehtiin 44 projek­tissa.

Hankinta­toimen kehittämis­palvelut

Hankinta­toimen kehittämis­palveluiden laskutus oli 397 tuhatta euroa (402 tuhatta euroa vuonna 2021). Kehittämis­toimeksi­annot liittyi­vät usein hankin­tojen ohjaukseen ja organi­sointiin, tunnus­lukujen ja nyky­tilan analy­sointiin, suunnit­teluun, sopimus­hallintaan, toimittaja­yhteis­työn kehittä­miseen ja vastuul­li­suuteen. Yksikkö osallistui merkittä­vällä työ­panoksella Kestävien ja innova­tiivisten julkisten hankintojen verkosto­maisen osaamis­keskuksen KEINO:n toimintaan. Tähän liittyvää tuloa on vuonna 2022 kirjattu Hanselin liike­toiminnan muihin tuottoihin yhteensä 281 tuhatta euroa (304 tuhatta euroa vuonna 2021).

Tulosta