Katsaus vuoden 2022 tapahtumiin

Vuonna 2022 Hanselin johto valmisteli uuden strategian hyvin epä­vakaassa geo­poliitti­sessa tilan­teessa. Hanselin kasvu­strategian lähtö­kohtana on asiakkaan saama lisä­arvo. Visiona on olla asiakkaan ensi­sijainen hankinta­kumppani ja tehtävänä on lisätä tuotta­vuutta Suomen julkis­hallintoon vaikutta­villa hankin­noilla. Hansel haluaa toimia eetti­sesti ja tehok­kaasti, tarjoten samalla erin­omaisen palvelu­kokemuksen asiak­kailleen. Vas­tuulli­suus­työ on valt­timme jatkossa­kin, ja tätä työtä Hanse­lissa tehdään jatku­vasti parantaen. Yhtiön työn­tekijät ovat julkisten hankin­tojen parhaita osaajia, jotka arvos­tavat työtänsä ja toisiaan. Hanselin työ­kulttuuri kannustaa jatkuvaan oppimiseen, yhtei­sölli­syyteen ja hyvään yhteis­henkeen.

Venäjän aloittama hyökkäys­sota Ukrainassa vaikutti monella tapaa Hanselin toimintaan. Odotusten mukaisesti nopein vaikutus tuli kohon­neiden energia­hintojen myötä, vaikka sähkön hinta onkin pää­osin suojattu johdan­naisilla. EU lisäsi voimak­kaasti Venäjän vastaisia pakotteita. Hansel huomioi pakote­vaatimukset toimin­nassaan ja loi pro­sessit pakote­seurantaa varten. Pandemian ja geo­poliittisen tilanteen muuttu­misen vuoksi hankin­tojen varau­tumis­asioihin sekä yhtiön liike­toiminnan jatku­vuuteen liitty­vien näkö­kohtien paino­arvo on kasvanut. Vuonna 2022 Hanse­lissa käynnis­tettiin kehitys­hanke, jonka tavoit­teena on määri­tellä varau­tuminen osana vas­tuulli­suus­pro­sessia, ottaa käyttöön varau­tumis­tasot sekä valmis­tella toimin­tojen jatku­vuus­suunni­telmat.

Alkujaan koronan aiheut­tama maailman­laajuinen kompo­nentti­pula hidasti joiden­kin laite­sopi­musten käyttöä, esi­merkiksi tieto­koneiden. Myös auto­sopimuk­sessa on ollut poikkeuk­sellisen pitkiä toimitus­aikoja. Sodan ja energia­hintojen myötä kasvanut inflaatio puolestaan aiheutti lukuisia hinnan­korotus­pyyntöjä eri sopimuk­siin. Hinnan­korotuksia hyväk­syttiin vain muutamia ja pää­sääntöi­sesti määrä­aikaisina, jos toimittaja pystyi todentamaan omien hintojen nousun. Kahden korona­vuoden jälkeen matkustus- ja kokous­palvelujen käyttö alkoi elpyä.

Hanselin järjestämät seitsemän webinaaria osoittau­tuivat suosituiksi ja keräsivät yhteensä lähes 2 000 katsojaa. Aiheina webinaa­reissa olivat muun muassa yhteis­hankinnat, hankin­toihin liittyvät harha­luulot, kilpailut­taminen ja Hanselin palvelut: Hankinta­pulssi ja Hankinta­tutka. Asiakas­foorumi kokoontui kolme kertaa vuoden 2022 aikana, aiheina muun muassa Ukrainan sodan vaikutukset hankin­toihin, varau­tuminen ja vastuul­lisuus.

Asiakas- ja toimittaja­tyyty­väi­syyttä seurataan säännölli­sesti. Vuotta 2022 koskevat kyselyt toteu­tettiin tammi­kuussa 2023. Asiakas­tyytyväi­syys­kyselyn arvo­sanojen keski­arvo mitta­rilla 1–5 oli 4,15 (4,06 vuonna 2021), toimittaja­tyytyväi­syys­kyselyssä keskiarvo oli 4,01 (3,90 vuonna 2021). Kilpai­lutus­palveluiden projekti­kohtaisen asiakas­tyytyväi­syyden keski­arvo vuoden 2022 kyselyissä oli 4,70 (4,67 vuonna 2021) ja Hankinta­toimen kehittämis­palveluiden vastaava keski­arvo oli 4,55 (4,54 vuonna 2021).

Hankinta­lain muutta­mista koskeva halli­tuksen esitys (HE 115/2022 vp) annet­tiin edus­kunnalle syk­syllä 2022. Esityk­sessä ehdo­tet­tiin eräitä muutok­sia han­kinta­menet­telyn kulkuun. Esitys raukesi vaali­kauden vaihtu­misen vuoksi. Vuonna 2022 tuli voimaan Euroopan parla­mentin ja neuvoston asetus kolman­sien maiden pääsystä unionin julkisten hankin­tojen markki­noille eli niin kutsuttu IPI-asetus (EU) 2022/1031, jonka mukaan komissio voi täytän­töön­pano­asetuk­sella rajoittaa kolman­sista maista tulevien tarjoa­jien osallis­tumista tarjous­kilpai­luihin sekä kolman­sista maista tulevien ali­hankin­tojen, tava­roiden ja palve­lujen tarjoa­mista. Vuoden 2023 alussa voimaan tuli myös sisä­markki­noita vääristä­vistä ulko­maisista tuista annettu asetus (EU) 2022/2560, jonka mukaan arvoltaan merkittä­vissä hankin­noissa tarjoajien on selvi­tettävä kolman­sista maista saadut talou­delliset tuet, minkä jälkeen komissio tutkii tukien sovel­tumisen sisä­markki­noille ja voi kieltää hankinta­sopimuksen tekemisen.

Hansel oli vuoden aikana mukana useissa hank­keissa, esi­merkiksi valtio­varain­ministeriön ja Kunta­liiton yhteisessä Hankinta-Suomi-toimen­pide­ohjelmassa ja työ- ja elin­kein­oministeriön Kestävien ja innova­tiivisten julkisten hankintojen osaamis­keskuksessa (KEINO). Lisäksi Hansel osallistui valtio­varain­ministeriön asettaman työ­ryhmän työsken­telyyn, jonka tehtävänä oli arvioida ja valmis­tella valtion­hallinnon yhteis­hankintojen kehittä­miseen tähtääviä toimia. Työ päättyi vuoden 2022 lopulla ja sen jatkona valtio­varain­ministeriö asetti 20.12.2022 yhteis­hankintoja kehittävän koordi­naatio­ryhmän toimi­kaudeksi 1.1.2023–31.12.2024. Hansel vaikuttaa sekä työ­ryhmän jäsenenä että sen sihtee­ristössä.

Hansel jatkoi vuonna 2020 käyttöön­otetun uuden julkisten hankin­tojen ilmoitus­kanavan (Hilma) kehittä­mistä valtio­varain­ministeriön toimeksi­annosta. Hankkeen rahoi­tuksesta vastaa valtio­varain­ministeriö ja hankkee­seen liittyvä laskutus liike­toiminnan muissa tuotoissa oli 1 437 tuhatta euroa vuonna 2022 (1 386 tuhatta euroa vuonna 2021). Lisäksi yhtiössä tehtiin useita muita kehitys­projekteja, kuten verkko­sivustojen kehittä­minen, mini­kisa­toimin­nalli­suuk­sien raken­taminen ja talous­järjes­telmä­koko­nai­suuden kilpai­lutus ja käyttöön­otto. Vastuul­lisuuden osa-alueella käynnis­tettiin ensim­mäinen ulko­puolisen tahon tekemä vas­tuulli­suus­audi­tointi ja sisäistä vas­tuulli­suus­ana­lyysi­pro­sessia kehi­tettiin ja vas­tuul­li­suus­tunnusten rapor­tointia paran­nettiin.

Hanselilla ei ollut vuoden 2022 lopussa vali­tuksia vireillä markkina­oikeu­dessa tai korkeim­massa hallinto-oikeudessa. Yhtiö sai vuonna 2022 markkina­oikeudesta kolme päätöstä. Yhdessä jutussa valitus hylättiin ja kahdessa jutussa valituksen peruut­tamisen johdosta asioiden käsittely raukesi. Hansel ei saanut vuonna 2022 päätöksiä korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Hansel seuraa julkisten hankintojen käsittelyä Euroopan unionissa. Hansel on mukana Euroopan valtioiden keskeisten yhteis­hankinta­yksiköiden yhteis­työ­ryhmässä. Tässä ryhmässä on Hanselin lisäksi lukuisa määrä eurooppa­laisia yhteis­hankinta­yksiköitä kuten Tanskan SKI, Ruotsin Kammar­kollegiet ja Adda, Itävallan BBG, Italian Consip ja Portugalin ANCP.

Hanseliin Compliance-toiminto vastaa eettisten ohjeiden ja liike­toiminta­peri­aatteiden sekä eettiseen toimintaan liittyvän ohjeis­tuksen ajan­tasaisuudesta, tukee henki­löstöä eettiseen toimintaan liitty­vissä kysymyk­sissä, järjestää koulutuksia sekä käsittelee väärin­käytös­ilmoituksia. Toiminto raportoi vuosittain yhtiön hallituk­selle.

Kestävä kehitys, ympäristötekijät ja harmaa talous

Vas­tuulli­suus, varau­tuminen ja harmaan talouden torjun­taan liittyvät asia­koko­naisuudet julkisissa hankin­noissa ovat nousseet entistä tärkeämpään rooliin. Hansel noudattaa toimin­nassaan vas­tuulli­suuden peri­aatteita valtio­neuvoston lin­jausten mukai­sesti. Vas­tuulli­suus­rapor­tointi on vakiin­tunut osaksi yhtiön vuosit­taista rapor­tointia, ja siinä kerrotaan yksityis­kohtai­sesti vas­tuulli­suuteen liitty­vistä toimen­piteistä.

Olennaiset tapahtumat tili­kauden päättymisen jälkeen

Liike­toimin­nassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia tili­kauden päättymisen jälkeen.

Vuoden 2023 näkymät

Yhtiössä jatketaan kasvu­strategian toteu­tusta toimen­pide­suunni­telman mukaisesti. Strategia­kauden tavoit­teena on aikaan­saada merkit­tävää kasvua yhteis­hankin­noissa. Liike­toiminnan uskotaan kehittyvän suotuisasti, liike­tuloksen osalta tavoite on kääntää tulos voitol­liseksi vuonna 2023.

Tulosta