Tilinpäätöksen laatimista koskevat liite­tiedot

1 Tilin­päätöksen laadinta­peri­aatteet

1.1 Tuloutus­peri­aatteet

Hanselin liike­vaihto koostuu yhteis­hankintojen palvelu­maksuista ja asian­tuntija­palveluiden myynnistä. Palvelu­maksut laskutetaan sopi­mus­toimitta­jilta saa­tujen myynti­raporttien perus­teella jälki­käteen siten, että toimit­taja raportoi edellisen kauden myynnin seu­raavan kauden alussa Hanseliin. Rapor­tointi­kausi on yleensä kuukausi, mutta se voi olla myös kvartaali. Asian­tuntija­palvelut laskutetaan pää­sääntöi­sesti tehtyjen työ­tuntien perus­teella jälki­käteen kuukau­sittain.

1.2 Arvostus­peri­aatteet

Käyttö­omaisuuden tase­arvot perustuvat alku­peräisiin hankinta­menoihin vähen­nettynä suunni­telman mukaisilla poistoilla. Koneet ja kalusto poistetaan 25 % meno­jäännös­poistona. Atk-ohjelmien lisenssit poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina. Muut pitkä­vaikut­teiset menot poistetaan 5 vuodessa tasa­poistoina.

Valuutta­määräiset erät

Ulkomaan määräiset saamiset ja velat on arvostettu Euroopan keskus­pankin tili­päätös­päivän keski­kurssiin.

1.3 Tilin­päätöksen vertailu­kelpoisuus

Kirjaus­peri­aatteet ovat pysyneet vuonna 2022 samoina kuin vuonna 2021.

2 Tulos­laskelmaa koskevat liite­tiedot

 

2.1 Henki­löstö­kulut ja henki­löstön keski­määräinen luku­määrä 2022 2021
Palkat –8 838 772,25 –8 519 422,23
Toimitus­johtajan sekä hallituksen palkat ja palkkiot –336 313,49 –321 930,41
Eläke­kulut –1 649 953,07 –1 507 084,29
Muut henkilö­sivu­kulut –317 074,33 –299 919,14
Henki­löstö­kulut yhteensä –⁠11 142 113,14 –⁠10 648 356,07
Luontois­etujen yhteen­lasketut raha-arvot –54 337,60 –62 320,47
Henkilö­kunnan luku­määrä
Tili­kauden lopussa 128 124
Keski­määrin tili­kauden aikana 121 116
2.2 Poistot
Tili­kauden suunni­telman mukaiset poistot
Aineet­tomat hyödyk­keet
Atk-ohjelmien käyttö­oikeudet –8 759,10 –9 821,82
Aineel­liset hyödyk­keet
Koneet ja kalusto –34 269,10 –32 062,16
Tili­kauden poistot yhteensä –43 028,20 –41 883,98
2.3 Liike­toiminnan muut tuotot
Saadut avustukset 74 507,43 320 468,57
Muut liike­toiminnan muut tuotot 1 850 191,66 1 560 494,37
1 924 699,09 1 880 962,94
2.4 Liike­toiminnan muut kulut
Hallin­non kulut –3 810 276,83 –3 307 571,32
Toimi­tila­kulut –726 837,04 –699 428,91
Puhelin-, tieto­liikenne- ja toimisto­kulut –211 472,47 –716 224,20
Markki­nointi­kulut –160 945,38 –150 423,49
Matka­kulut –71 784,03 –36 211,76
Edustus­kulut –783,49 –368,35
Muut liike­toimin­nan kulut –75 847,54 –97 600,33
Liike­toiminnan muut kulut yhteensä –5 057 946,78 –5 007 828,36
2.5 Rahoitus­tuotot ja -⁠kulut
Rahoitus­tuotot
Korko­tuotot 9 631,91 163,49
Valuutta­kurssi­voitot 0,00 0,00
Muut tuotot arvo­pape­reista 165 526,48 296 125,64
Rahoitus­tuotot yhteensä 175 158,39 296 289,13
Rahoitus­kulut
Korko­kulut –10,13 –982,59
Valuutta­kurssi­tappiot –2 342,23 –68,26
Muut kulut arvo­pape­reista –451 894,58 –2 976,07
Rahoitus­kulut yhteensä –454 246,94 –4 026,92
2.6 Tilin­tarkas­tajien palkkiot
Tilin­tarkastus­palkkiot –11 719,51 –14 113,82
Muut palkkiot –63 446,02 –16 223,84
Tilin­tarkas­tajien palkkiot yhteensä –75 165,53 –30 337,66
3 Taseen vastaavaa koskevat liite­tiedot 2022 2021
3.1 Pysyvien vastaavien muutokset
Aineet­tomat hyödykkeet
Hankinta­meno 1.1. 498 302,58 498 302,58
Tili­kauden lisäykset 0,00 0,00
Hankinta­meno 31.12. 498 302,58 498 302,58
Kertyneet poistot 1.1. –483 706,62 –473 884,80
Tili­kauden poistot –8 759,09 –9 821,82
Kertyneet poistot 31.12. –492 465,71 –483 706,62
Tase­arvo 31.12. 5 836,87 14 595,96
Aineel­liset hyödyk­keet
Hankinta­meno 1.1. 1 082 945,15 1 082 945,15
Tili­kauden lisäykset 40 890,67 0,00
Tili­kauden vähennykset 0,00 0,00
Hankinta­meno 31.12. 1 123 835,82 1 082 945,15
Kertyneet poistot 1.1. –986 757,81 –954 695,66
Tili­kauden poistot –34 269,42 –32 062,20
Kertyneet poistot 31.12. –1 021 027,23 –986 757,86
Tase­arvo 31.12. 102 808,59 96 187,29
Yhtiöllä ei ole poisto­eroa.
3.3 Saamiset
Matka­ennakot 5 746,94 4 672,61
Muut saamiset yhteensä 5 746,94 4 672,61
3.4 Siirto­saamiset
Kulu­jakso­tukset 13 388 461,20 11 679 746,20
Siirto­saamiset yhteensä 13 388 461,20 11 679 746,20
3.5 Rahoitus­arvo­paperit Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo
Muut osakkeet ja osuudet
Rahasto-osuudet 1 620 495,90 2 206 864,00
1 620 495,90 2 206 864,00
Markkina-arvo Markkina-arvo
1 620 495,90 2 241 020,04
1 620 495,90 2 241 020,04
Kirjan­pito-arvo Kirjanpito-arvo
Eläke­sijoitus 529 000,00 529 000,00
529 000,00 529 000,00
Markkina-arvo Markkina-arvo
533 336,33 585 821,52
533 336,33 585 821,52
Kirjan­pito-arvo Kirjanpito-arvo
Kapitali­saatio­sopimus 300 000,00 300 000,00
300 000,00 300 000,00
Markkina-arvo Markkina-arvo
318 221,13 310 126,58
318 221,13 310 126,58
Kirjan­pito-arvo
Nordea Low Duration European Covered Bond 300 000,00
300 000,00
Markkina-arvo
301 608,14
301 608,14
Rahoitus­arvo­paperit yhteensä kirjan­pito­arvo 2 749 495,90 3 035 864,00
4 Taseen vastat­tavaa koskevat liite­tiedot 2022 2021
4.1 Oma pää­oma
Sidottu oma pääoma
Osake­pää­oma 1.1. 5 000 000,00 5 000 000,00
Osake­pää­oman alennus 0,00 0,00
Osake­pää­oma 31.12. 5 000 000,00 5 000 000,00
Sidottu oma pää­oma yhteensä 5 000 000,00 5 000 000,00
Vapaa oma pää­oma
Vapaan pää­oman rahasto 1.1. 2 968 128,27 2 968 128,27
Vapaan pää­oman rahaston vähennys 0,00 0,00
Vapaan pää­oman rahasto 31.12. 2 968 128,27 2 968 128,27
Voitto/tappio edelli­siltä tili­kausilta 1.1. –1 140 589,57 137 877,64
Eläke­sijoi­tuksen korjaus tili­kaudelta 2020 0,00 –26 675,33
Voitto/tappio edelli­siltä tili­kausilta 31.12. –1 140 589,57 111 202,31
Tili­kauden voitto/tappio –337 693,01 –1 251 791,88
Vapaa oma pää­oma yhteensä 1 489 845,69 1 827 538,70
Oma pää­oma yhteensä 31.12. 6 489 845,69 6 827 538,70
Laskelma voiton­jako­kelpoi­sista varoista 31.12.
Vapaan pää­oman­rahasto 2 968 128,27 2 968 128,27
Edellisten tili­kausien voitto –1 140 589,57 111 202,31
Tili­kauden tappio –337 693,01 –1 251 791,88
Voiton­jako­kelpoiset varat 1 489 845,69 1 827 538,70
4.2 Pakol­linen varaus
Eläke­vastuu aikai­semmilta vuosilta 598 032,00 523 574,00
4.3 Lyhyt­aikainen vieras pää­oma
Siirto­velat
Vuosi­loma­palkat sosi­aali­kuluineen 1 215 578,98 1 199 550,50
Palkka­velat sosi­aali­kuluineen 249 558,34 232 832,85
Työn­antajan pakol­liset vakuutus­maksut 2 028,92 310,23
Kulu­jakso­tukset tili­kaudelle 11 466 917,98 16 366 906,73
Siirto­velat yhteensä 12 934 084,22 17 799 600,31
5 Vakuuksia ja vastuu­sitou­muksia koskevat liite­tiedot
5.1 Lähi­piirin liike­toimet
Yhtiön liike­vaih­dosta 2 755 432,68 euroa (19,3 %) tulee bud­jetti­valti­olta tai bud­jetti­val­tion ulko­puoli­silta val­tioon sidok­sissa ole­vilta orga­ni­saati­oilta sekä kunnil­ta ja muil­ta kunta­puolen orga­ni­saati­oilta
asian­tuntija­palve­luiden myyn­nistä.
5.2 Vakuudet ja vastuut
Muut omat vastuut
Vuokra­vastuut alle vuoden 929 145,12 815 753,76
Vuokra­vastuut yli vuoden 4 296 509,38 840 226,37
Leasing-vastuut alle vuoden 79 972,14 79 989,67
Leasing-vastuut yli vuoden 77 091,49 132 869,43
Vakuudet ja vastuut yhteensä 5 382 718,13 1 868 839,23
Sähkön johdan­nais­sopimukset
Markkina-arvo 106 704 653,48 45 198 267,10
Suojatun volyymin arvo (kohde-etuus) 102 649 750,77 65 869 911,00

Valtion sähkön­hankinta toteu­tetaan keski­tetysti Hanselin puite­sopimuk­sella ja siihen liittyy sähkön hinnan suojaa­minen hyödyke­johdan­nai­silla valtion sähkön suo­jaus­strate­gian mukai­sesti. Hansel vastaa port­folion hal­lin­noin­nista ja on johdan­nais­sopi­musten vasta­puoli asiak­kaiden­sa puolesta. Hanselin käyttämät vasta­puolet ovat kaikki suuria toimi­joita alalla ja Hansel hajaut­taa port­foliota eri vasta­puolil­le riskin pienen­tämi­seksi. Tällä hetkellä mah­dolli­sia vasta­puolia on kuusi kappa­letta. Joh­dan­nais­kauppa on Hanse­lille läpi­kulku­erä, siihen liitty­vät kulut ja tuotot lasku­tetaan täys­määräi­senä edelleen Hansel-port­folioon liitty­neiltä asiak­kailta. Johdan­naisten markkina-arvoja ei ole kirjattu taseeseen.

Hanselin asettama sähkön­hankin­nan seu­ranta­ryhmä vastaa valtion sähkön­hankinnan ohjauk­sesta ja seuran­nasta ja tekee tarvit­ta­essa esityk­siä sähkön­hankinnan kehit­tämi­seksi. Seu­ranta­ryhmän koolle­kutsu­jana toimii Hanselin kate­goria­pääl­likkö. Hanselin edustajat tapaavat sään­nölli­sesti valtio­varain­minis­teriön edus­tajia sähkön­hankin­taan liittyen.

Valtion sähkön­hankinnan suo­jaus­strate­giasta päättää valtio­varai­nminis­teriö. Stra­tegian toteu­tuk­sesta vastaa Hansel ja stra­tegian mukai­sista yksit­täi­sistä suo­jaus­tapah­tumista sekä niiden ajoi­tuk­sista päättää Hanselin kilpai­luttama salkun­hoitaja. Suojauk­sia on tehty suo­jaus­stra­tegian mukai­sesti aina vuoteen 2026 asti.

5.3 Oikeuden­käynnit

Hanselilla ei ollut vuoden 2022 lopussa vali­tuksia vireil­lä mark­kina­oikeu­dessa tai kor­keim­massa hallinto-oikeu­dessa. Yhtiö sai vuonna 2022 mark­kina­oikeu­desta kolme päätöstä. Yhdessä jutussa valitus hylät­tiin ja kahdessa jutussa vali­tuksen peruut­tamisen johdosta asioiden käsittely raukesi. Hansel ei saanut vuonna 2022 päätök­siä korkeim­masta hallinto-oikeu­desta.

5.4 Tili­kauden jälkeiset olen­naiset tapah­tumat

Tili­kauden päätty­misen jälkei­siä olen­naisia tapah­tumia ei ole.

Tulosta