Riskit ja riskien hallinta

Hanselin riskit liittyvät erityi­sesti yhteis­hankintojen kilpai­lutta­miseen ja sopimus­hallin­taan. Hansel vähentää kil­pailut­tamiseen liittyviä riskejä hankinta­lain­säädännön hyvällä osaa­misella ja noudatta­malla yhtiön kilpai­luttamis­prosessia. Yhtiöllä on käytössään kilpai­lutta­mista koskeva sisäinen ohjeistus ja laadun­varmistus. Valtion Sähkö–puite­järjestelyyn liittyvä erityinen riski koskee valtion sähkö­johdan­naisia, jotka ovat Hanselin nimissä (liitetieto 5.2), vaikka johdan­naisten tulos veloite­taankin asiak­kailta sellaisenaan.

Sopimus­toimitta­jien talou­delli­set, tekniset ja amma­tilli­set edelly­tykset suoriu­tua hankin­tojen toteut­tami­sesta tar­kaste­taan jo tarjous­vaiheessa. Yhteis­hankin­tojen perus­tamis­vaiheessa Hansel tarkastaa myös sen, että Venäjän vastaiset pakotteet eivät koske valittuja toimit­tajia. Sopimus­toimitta­jien valvontaa jatketaan koko sopimus­kauden ajan. Yhtiössä tehdään sään­nölli­sesti riskien­hallinta-asian­tuntijan kanssa mer­kittä­vimpien riskien tun­nistamis­projekti. Riskejä käsi­tellään halli­tuksessa puolen vuoden välein.

Tulosta