Henkilöstö ja organisaatio

Hanselissa oli voimassa olevia työsuhteita 31.12.2022 yhteensä 128 (124 henkilöä 31.12.2021, 118 henkilöä 31.12.2020). Henki­löiden keski­määräinen työ­panos vuonna 2022 oli 121 (116 vuonna 2021, 111 vuonna 2020). Vuoden 2022 lopussa naisten osuus henki­lös­töstä oli 56 pro­sent­tia ja yhtiön johto­ryhmässä 67 pro­sent­tia. Työn­tekijöiden keski-ikä oli 43 vuotta. Tili­kauden lopussa 99 prosenttia työ­suhteista oli vaki­tuisia (99 prosenttia vuonna 2021, 98 prosenttia vuonna 2020).

Hanselin henki­löstö on korkeasti koulu­tettua. Työn­tekijöistä kahdella prosen­tilla on tohtorin tutkinto, 58 prosen­tilla ylempi korkea­koulu­tutkinto ja neljällä prosen­tilla ylempi ammatti­korkea­koulu­tutkinto. Alempi korkea­koulu­tutkinto on 11 prosen­tilla ja ammatti­korkea­koulu­tutkinto 15 prosen­tilla, keski­asteen tutkinnon suoritta­neita on kahdeksan prosenttia ja ilman amma­tillis­ta tutkintoa on kolme prosent­tia. Koko yhtiön vaki­tuinen henki­löstö kuuluu tulos­palkkio­järjes­telmän piiriin. Tulos­palkki­oiden osalta Hanselissa nouda­tetaan talous­poliit­tisen ministeri­valio­kunnan antamia ohjeita yritys­johdon ja avain­henki­löiden palkit­semi­sesta.

Vuoden 2022 aikana yhtiöön palkat­tiin 17 uutta työn­tekijää, joista yksi tuli määrä­aikai­seen työ­suhtee­seen. Vuoden aikana yhtiön palveluk­sesta lähti 12 työn­tekijää. Lähti­jöistä kahdeksan irti­sanoutui, kaksi siirtyi eläk­keelle ja kahden henkilön työ­suhde puret­tiin koe­aikana. Irti­sanou­tuneiden kanssa käydään lähtö­haastat­telu palaut­teen saamiseksi.

Työn­teki­jöiden hyvin­vointia ja työ­kykyä kartoi­tetaan sään­nölli­sesti. Vuoden 2022 työ­hyvin­vointi­mittauksen vastaus­ten keski­arvo oli 3,86 asteikolla 1–5 (edellinen mittaus 3,87 vuodelta 2020). Hallitus päätti, että jatkossa mittaukset tehdään vuosittain. Hansel kannustaa työn­tekijöitään kehit­tämään osaamistaan, vuonna 2022 hanseli­laiset osallis­tuivat keski­määrin kolmeen koulutus­päivään. Esi­miehille järjes­tetään säännöl­lisesti koulutus- ja keskus­telu­tilai­suuksia esi­mies­työhön liittyen.

Hallitus ja tilin­tarkastajat

Hansel Oy:n varsi­nai­sessa yhtiö­kokouk­sessa 28.4.2022 yhtiön halli­tuksen jäse­niksi valit­tiin:

  • dip­lomi-insi­nööri Anna-Maija Karjalainen, puheen­johtaja
  • vara­toimitus­johtaja Hanna Tainio, Suomen Kunta­liitto ry, vara­puheen­johtaja
  • pää­johtaja Antti Koivula, Työ­terveys­laitos, jäsen
  • head of pro­cure­ment Antti Laakso, Aalto-yli­opisto, jäsen
  • kaupungin­johtaja Johanna Luukkonen, Hyvinkään kaupunki, jäsen

Lisäksi halli­tuksen kokouk­sissa on mukana henki­löstön valit­sema edustaja, kategoria­päällikkö Minna Isoherranen, jolla on kokouk­sissa puhe- ja läsnä­olo-oikeus, mutta joka ei ole halli­tuksen jäsen. Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa vuoden 2022 aikana. Yhtiön varsi­nai­sena tilin­tarkas­tajana toimii tilin­tarkastus­yhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämä pää­vastuul­linen tilin­tarkas­taja on KHT, JHT Mikko Luoma. Hanselin toimitus­johta­jana toimii vara­tuomari Anssi Pihkala.

Tulosta