Sidos­ryhmämme

Sidosryhmäanalyysi tärkeistä sidosryhmistä, joiden kanssa tehdään säännöllistä yhteistyötä

Sidosryhmä Odotukset ja tarpeet Hanselia kohtaan Vaikutus Hanselin liike­toimintaan Yhteis­työ­tavat ja toiminta­strategia Vastuu­taho
Asiakas­­suhteet
Hankinta­­yksiköt Sopimus­ehdoiltaan ja hinnoiltaan kokonais­taloudellisia ja laadukkaita hankintoja. Tukea sekä puite­järjestelyjen että omien hankintojen kilpailut­tamiseen. Ostamisen ja hankinnan riskit minimoitu. Hankinnan helpottaminen omalle organi­saatiolle, hankinta­toimen kehittämisen tuen­tarve lisääntynyt. Erittäin suuri Toiminta perustuu vuosittain laadittavaan asiakkuus­suunnitelmaan, johon kirjataan paino­piste­alueet sekä merkittävimmät toimen­piteet asiakas­suhteen kehittämiseksi. Asiakkuus­tiimi
Asiakas­­foorumi Mahdolli­suuksia vaikuttaa Hanselin toimintaan Merkittävä Säännölliset tapaamiset Toimitus­johtaja ja asiakkuus­johtaja
Katego­rioiden asiakas­­verkostot Mahdollisuuksia vaikuttaa Hanselin toimintaan Merkittävä Säännölliset tapaamiset Kategoria­päällikkö
Valtion palvelun­­tarjoajat
Valtion palvelun­­tarjoajien yhteis­­työ­­forum Synergia­etuja muussa toiminnassa Molemmin­puolinen kokemusten vaihto eri osa-alueilla Johdon forum, viestintä- ja markkinointi­yhteis­työ, esim. Valtio­Expo Asiakkuus­johtaja
Senaatti-kiinteistöt Tukea tuloksellisten hankintojen ja hankinta­toimen kehittämisen kautta Yhteis­työ on syventynyt ja systemati­soitunut Tiivis ja säännöllinen yhteis­työ, kehittämis­palvelut Yhteis­työn kehittämis­päällikkö, asiakkuus­tiimi
Valtion tieto- ja viestintä­­tekniikka­­keskus Valtori Tukea tuloksellisten hankintojen ja hankinta­toimen kehittämisen kautta Suuri vaikutus, tärkeä yllä­pitää kiinnos­tusta, keskeinen kumppani ICT-toimi­alueella Asian­tuntija­palvelut ja yhteis­työ valtion hankinta­strategian mukaisesti: kilpailutus­osaaminen Hanselilta, ICT-palveluiden konseptointi Valtorilta Asiakkuus­tiimi, kategoria­hallinta, ICT-tiimi
HAUS Kehittämis­­keskus Oy Yhteis­työtä Hanselin asiakkaille tarjotta­vasta koulutuksesta. Hanselilaiset hankinta­toimen kouluttajina. Hanselilaisten osaamisen kehittäminen Koulutus­suunnittelu Esi­miehet
Valtion konserni­­toimijoiden johdon foorumi Aktiivinen yhteis­työ valtion konserni­toimijoiden välillä Merkittävä Säännölliset tapaamiset ja yhteiset kehitys­hankkeet Toimitus­johtaja
Valtion talous- ja henkilöstö­­hallinnon palvelu­­keskus Palkeet Tukea liike­toimintaan tuloksellisten hankintojen ja hankinta­toimen kehittämisen kautta Yhteistyö jatkuvaa Yhteis­työ­hankkeet, Handi-järjestelmä ja valtion­hallinnon AI-verkosto Talous­johtaja, kategoria­johtaja
Valtio­konttori Tukea tuloksellisten hankintojen ja hankinta­toimen kehittämisen kautta Vaikutus lisääntynyt. Merkittävä vaikuttaja talous- ja henkilöstö­hallinnon kehityksessä valtiolla. Yhteis­työ­hankkeet Talous­johtaja, kategoria­johtaja
Toimittaja­­suhteet
Sopimus­­toimittajat Tuloksekasta kaupan­käyntiä julkis­hallinnon organi­saatioiden kanssa. Ammatti­taitoisia kilpailu­tuksia sekä syrjimätöntä ja tasa­puolista kohtelua. Lisä­myynti­mahdollisuuksia. Erittäin merkittävä vaikutus laadukkaiden ja vastuullisten tuotteiden tarjoajana. Toiminta­suunnitelman laatiminen, toimittaja­yhteis­työn koordi­nointi Kategoria­hallinta
Muut toimittajat Halu lisä­myynnille. Tasa­puolinen ja syrjimätön kohtelu sekä tämän todentaminen. Pieni vaikutus Viestintä valinta­perusteista, kilpailu­tusten markki­nointi Kategoria­hallinta, asiakkuus­tiimi
Työn­­tekijä­­suhteet ja hallitus
Työn­­tekijät Hyvä työn­antaja, tasa­paino työn ja vapaa-ajan välillä Erittäin suuri Jatkuvat työ­hyvin­voinnin edistämisen toimen­piteet Toimitus­johtaja
Hansel Oy:n hallitus Hyvin johdettu ja menestyvä yhtiö Suuri Osake­yhtiö­lain mukainen hallitus­yhteis­työ Toimitus­johtaja, henki­löstön edustaja
Hanselin ylemmät toimi­­henkilöt ry (Hyry) Toimiva yhteis­työ työn­tekijöiden ja työn­antajan välillä Erittäin suuri Säännölliset tapaamiset Toimitus­johtaja
Ylemmät toimi­­henkilöt YTN ry Aktiivinen TES:n työn­tekijä­puolen tulkitsija ja kehittäjä Vaikutus ja kiinnostus vähäinen Luottamus­miehen osallistuminen koulu­tuksiin ja luottamus­miehen aktiivinen yhteyden­pito Luottamus­mies, henkilöstö­päällikkö
Palvelu­­alojen Työn­­antajat PALTA ry Aktiivinen TES:n työn­antaja­puolen tulkitsija ja kehittäjä Vaikutus ja kiinnostus vähäinen Seurataan tilannetta ja pidetään yhteyttä tarpeen mukaan Toimitus­johtaja
Omistaja­­ohjaus ja lain­s­äädäntö
VM/omistaja Hyvin johdettu, vastuullinen ja innova­tiivinen yhtiö, joka tuottaa säästöjä julkis­hallinnon hankinta­toimeen Suuri Yhteis­työ­hankkeet, esim. VAHTI tieto­turvallisuuden johto­ryhmä, aktiivinen näkemysten esittäminen hankinta­toimen kehittämis- ja säästö­mahdollisuuk­sista Toimitus­johtaja, digi­taalisten palvelujen johtaja
Kunta­­liitto/omistaja Hyvin johdettu, vastuullinen ja innova­tiivinen yhtiö, joka tuottaa säästöjä julkis­hallinnon hankinta­toimeen Suuri Yhteis­työ­hankkeet, aktiivinen vuoro­vaikutus Toimitus­johtaja
VM:n valtion­­hallinnon kehittämis­­osasto, konserni­­politiikka-yksikkö Veto­vastuu ja osallis­tuminen yhteis­työ­hankkeisiin, hankinta­toimen osaajan näke­mykset Erittäin suuri Yhteis­työ­hankkeet, esim. Hilma, Hansel-lain muutokset Toimitus­johtaja, laki­asiain­johtaja, digi­taalisten palvelujen johtaja
Työ- ja elin­­keino­­minis­teriö Käytännön hankinta­toimen näkö­kulman esittä­minen lain­säädäntö­hankkeisiin Erittäin suuri Osallistuminen työ­ryhmiin, keskustelu- ja tiedotus­tilaisuudet Laki­asiain­johtaja, kategoria­johtaja
Elin­keino­­elämä, järjestöt ja vastuul­lisuus
Toimi­ala­­järjestöt Vuoro­puhelu yhteis­hankintojen kehittämiseksi Kohtalainen Yhteis­työn yllä­pito (säännöl­liset tapaamiset, edus­tuksen ottaminen mukaan kilpailu­tuksiin) Kategoria­hallinta
Kansalais­­järjestöt Kokemuksia ja käytännön esi­merkkejä omaan toimi­alaan liittyen Kasvava merkitys vastuul­li­suuden korostuessa Yhteis­työ­hankkeet Vastuul­lisuus­ryhmä
Elin­keino­­elämän keskus­­liitto EK Vuoro­puhelu ja tietoi­suuden lisääminen julkisista hankin­noista Kohtalainen Yhteis­työn yllä­pito, tapaamiset tarvit­taessa Toimitus­johtaja
Suomen Yrittäjät Haluavat edistää erityisesti pk-sektorin asemaa Hanselin kilpailu­tuksissa Kohtalainen Yhteis­työn tiivistäminen Toimitus­johtaja, kategoria­johtaja
Julkisten hankintojen yhdistys Kontakteja ja kokemusten vaihtoa alan asian­tuntija­verkoston kanssa Rooli kehitty­mässä Pyritään aktiiviseen rooliin ja tiiviiseen yhteis­työhön Laki­asiain­johtaja
Ympäristö­­ministeriö Kestävien hankin­tojen edellä­kävijä Vaikutus suuri, kiinnostus vaihteleva (lain­säädäntö, EU) Jatketaan yhteis­työtä Vastuul­lisuus­ryhmä
Suomen Ympäristö­­keskus SYKE Yhteis­työ­kumppani ja asian­tuntija hankin­noissa; asiakkuus­suhde Kohtalainen Jatketaan yhteis­työtä Vastuul­lisuus­ryhmä
Motiva Tiedon­vaihtoa kestävien hankintojen edistä­miseksi Kohtalainen Jatketaan yhteis­työtä Vastuul­lisuus­ryhmä
Finn­watch Yhteis­työ­kumppani ja asian­tuntija vastuul­lisuus­asioissa, tiedon­vaihtoa kestävien hankin­tojen edistä­miseksi Kohtalainen Jatketaan yhteis­työtä Kategoria­hallinta, vastuul­lisuus­ryhmä
WWF Yhteis­työ­kumppani ja asian­tuntija vastuul­lisuus­asioissa, tiedon­vaihtoa kestävien hankin­tojen edistä­miseksi Kohtalainen merkitys Jatketaan yhteis­työtä Vastuul­lisuus­ryhmä
LOGY Hankinta-alan toimijoiden verkosto, julkisten hankintojen edistäminen Kohtalainen merkitys Julkisten hankintojen ja vastuulli­suuden tiimit Kategoria­johtaja, vastuul­lisuus­ryhmä
Open Knowledge Finland Yhteis­työ­kumppani ja asian­tuntija avoimen tiedon edistämisessä Kohtalainen merkitys Yhteis­työ tarpeen mukaan, esim. Tutkihankintoja.fi-palvelu ja hankinta­tiedon saaminen avoimena datana Talous­johtaja, digi­taalisen liike­toiminnan johtaja
Kunta-alan toimijat
KL-Kunta­­hankinnat Oy Tärkeä yhteis­työ­kumppani yritys- ja omistus­järjestelyn osakas­sopimuksen mukaisesti Merkittävä Jatketaan yhteis­työtä sopimuksen mukaisesti Toimitus­johtaja
Alueelliset yhteis­­hankinta­­yksiköt Säännöllinen yhteyden­pito ja yhteinen edun­valvonta Kasvava merkitys Jatketaan yhteis­työtä Toimitus­johtaja
Muut sidos­­ryhmät
Hankinta-Suomi Kansallisen hankinta­strategian implemen­tointi Hanselin palveluihin Merkittävä Säännölliset tapaamiset ja työskentely ohjaus­ryhmässä ja teema­ryhmissä Toimitus­johtaja, teema­ryhmien vastuu­henkilöt
Muiden EU-maiden hankinta­­yksiköt Yhteis­työn tiivistäminen ja parhaat käytännöt, kehitys­ideoita Merkittävä Jatketaan yhteis­työtä Toimitus­johtaja
Euroopan komissio Julkisten hankintojen kehittäminen Kasvava merkitys Työryhmät, esim. eCertis ja EXEP Toimitus­johtaja
OECD Julkisten hankintojen kehittäminen Kohtalainen Osallistuminen verkostoihin Toimitus­johtaja
Kilpailu- ja kuluttaja­­virasto KKV Julkisten hankintojen valvonta ja kilpailu­lain noudattamisen valvonta sekä yhteis­työ kilpailu­oikeudel­lisissa asioissa Kasvava merkitys Säännölliset tapaamiset Laki­asiain­johtaja
Tiedotus­­välineet Julkisiin hankintoihin liittyvän tiedon saaminen Kohtalainen Aktiivinen palvelu: juttujen ja aineistojen tarjoaminen Viestintä­päällikkö
Aalto-yliopiston kauppa­­korkea­­koulu Yhteis­työ­kumppani ja asian­tuntija julkisissa hankinnoissa Kohtalainen Tutkimus­hankkeet ja osallis­tuminen verkostoihin Talous­johtaja
Kestävien ja innova­­tiivisten julkisten hankintojen verkosto­­mainen osaamis­­keskus (KEINO) Yksi verkoston merkittävä toimija Merkittävä Säännölliset tapaamiset Toimitus­johtaja
Valtion yhteis­hankintojen koordi­naatio­ryhmä Yhteis­hankintojen sisäl­löllinen kehittäminen Merkittävä Säännölliset tapaamiset Kategoria­johtaja
HITKO eli valtio­­varain­­ministeriön hallinnon­­alan tieto­­hallinnon koordi­naatio­­ryhmä Tiedon­vaihto, yhteis­työ Kohtalainen Säännölliset tapaamiset Digi­taalisen liike­toiminnan johtaja
Turval­lisuus­­viranomaisten yhteis­työ­­verkosto Turva­viran­omaisten tarpeiden huomiointi Hanselin palveluissa Merkittävä Säännölliset tapaamiset Asiakkuus­tiimi
Tulosta