Yhteis­hankinta­yksikön toiminta

Hansel on tuottanut palve­luita koko Suomen julkis­hallin­nolle yli kolmen vuoden ajan ja tehnyt sopi­musten käytön osalta uuden ennätyksen, 1,3 miljardia euroa. Syksyllä 2022 hallitus totesi Hanselin ja KL-Kunta­hankin­tojen yhdisty­mistä seuranneen integ­raatio­kauden päätty­neeksi ja hyväksyi yhtiölle uuden strategian, joka nimettiin kasvu­strategiaksi.

Yhteis­hankinta­yksikön tehtävä ja rooli on määri­telty julki­sia hankin­toja koske­vassa lain­säädän­nössä ja Hansel Oy:tä koske­vassa laissa. Yhtiön asiak­kaat on niin ikään määri­telty Hansel-laissa, ja näitä ovat minis­teriöt ja niiden alaiset virastot, eräät muut valtion yksiköt, yli­opistot ja korkea­koulut, Keva, kunnat, kunta­yhtymät, seura­kunnat, hyvin­vointi­alueet sekä näiden määräys­vallassa olevat hankinta­yksiköt. Hyvin­vointi­alueet lisät­tiin Hanselin asiak­kaiksi heinä­kuussa 2022 voimaan tul­leella laki­muutoksella. Hanselin omis­tavat Suomen valtio (65 prosenttia) ja Suomen Kunta­liitto ry (35 prosenttia).

Hanselin tavoit­teena on kilpai­luttaa ja yllä­pitää palve­luja ja tava­roita kos­kevia yhteis­hankinta­sopimuksia, jotka tuotta­vat huomat­tavia hyötyjä hintojen, laadun ja pro­sessi­kustan­nusten muodossa. Lisäksi Hansel tarjoaa hankin­tojen kilpailut­tamis­palveluita ja han­kinta­toimen kehit­tämis­palveluita sekä hallin­noi ja kehit­tää julkisten hankintojen ilmoitus­kanavaa Hilmaa valtio­varain­ministeriön toimeksi­annosta ja sen rahoituk­sella.

Yhteis­hankinta­yksikkönä Hansel edistää toimin­nallaan laaduk­kaiden hankin­tojen tekemistä, toimit­tajien tasa­puolista kohtelua sekä kilpailua jär­jestä­mällä tarjous­kilpailut siten, että markkinat toimivat tehokkaasti.

Hansel rahoittaa toimintansa sopimus­toimittajilta perittä­vällä yhteis­hankintojen palvelu­maksulla ja asian­tuntija­palvelujen myynnillä. Palvelu­maksu, joka perustuu tehtyihin hankintoihin, voi olla hankinnan kohteesta riippuen suuruudeltaan enintään 1,50 prosenttia. Keski­määräinen palvelu­maksu vuonna 2022 oli 0,83 prosenttia (0,88 prosenttia vuonna 2021).

Tulosta