Tunnus­luvut ja talou­delli­nen asema

Hanselin yhteis­­hankinta­­sopimuksilla tehtiin hankin­toja vuonna 2022 yhteensä 1 323 miljoo­nalla eurolla (1 052 miljoonaa vuonna 2021). Yhteis­­hankin­noissa vahvaa kasvua selittävät osin energia­­kate­­gorian korkeat hinnat, jotka nousi­vat voimak­­kaasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Sen sijaan korona-ajan haasteet on pääosin jo selä­tetty. Kompo­­nentti­pula aiheut­taa jonkin verran viiveitä esi­­merkiksi ICT- ja ajo­­neuvo­­hankin­noissa, mutta matkustus- ja kokous­­palvelu­­hankinnat ovat alka­neet toteutua pitkän tauon jälkeen.

Yhtiön liike­vaihto vuonna 2022 oli 14,3 miljoonaa euroa (12,3 miljoonaa euroa vuonna 2021). Liike­vaihto muodostui sopimusten käytön palvelu­maksuista 11,0 miljoonaa euroa (9,2 miljoonaa euroa vuonna 2021), asian­tuntija­palveluiden myynnistä 2,8 miljoonaa euroa (2,6 miljoonaa euroa vuonna 2021) ja muista käyttö­maksuista ja tuotoista yhteensä 520 tuhatta euroa (489 tuhatta euroa vuonna 2021).

Liike­tulos oli –⁠59 tuhatta euroa (–⁠1 544 tuhatta euroa vuonna 2021). Tili­kauden tulos vuonna 2022 oli –⁠338 tuhatta euroa (–⁠1 252 tuhatta euroa vuonna 2021). Usean vuoden tappio oli suunni­teltu ja se aiheutui pää­osin siitä, että yritys- ja omistus­järjestelyn kulut syntyivät heti yritys­järjestelyn teko­hetkestä 2.9.2019 alkaen, mutta merkit­tävät lisä­tulot alkoivat tulla viiveellä. Hanselin ennen yritys­järjestelyä kilpai­luttamia sopimuksia ei ollut mahdollista avata uudelle asiakas­kunnalle. Yhtiön rahoitus­eriin sisältyy sijoi­tuksiin liitty­viä muutoksia, Hanse­lilla ei ole velkoja rahoitus­laitoksista. Vuosina 2006–2017 Hanselin tulos oli voitollinen, vuodet 2018–2022 ovat olleet tappiol­lisia. Hansel on yhtiö­järjes­tyksen mukai­sesti voittoa tavoit­telematon yhtiö. Yhtiön talou­dellinen asema on hyvä.

Taloudelliset tunnusluvut

 

2022 2021 2020 2019 2018
Yhteishankinnat, t€ 1 323 273 1 051 541 915 970 899 673 895 213
Liikevaihto, t€ 14 260 12 273 11 465 11 148 10 922
Liikevoitto, t€ –59 –1 544 –1 756 –838 –686
ja sen osuus liikevaihdosta, % –0,4 –12,6 –15,3 –7,5 –6,3
Tilikauden tulos, t€ –338 –1 252 –1 723 –770 –672
Taseen loppusumma, t€* 24 709 26 670 13 009 14 688 18 711
Taseen loppusumma ilman sähköjohdannaisten vaikutusta, t€** 11 548 11 395
Oma pääoma, t€ 6 490 6 828 8 106 9 829 15 570
Omavaraisuusaste, %* 26,3 25,6 62,3 66,9 83,2
Omavaraisuusaste ilman sähköjohdannaisten vaikutusta, %** 56,2 59,9
Henkilöstö tilikauden lopussa (aktiivinen työpanos), HTV 121 116 112 113 92
*Taseen loppusummaan 31.12.2022 sisältyy 13 161 t€ sähkösopimuksen johdannaiskauppaan liittyviä eriä, jotka ovat yhtiön kannalta läpikulkueriä.
**Sähköjohdannaisten merkitys on ollut vähäinen ennen vuotta 2021.
Tulosta