Tuloslaskelma

 

1.1.–31.12.2022 1.1.–31.12.2021
Liikevaihto 14 259 784,98 12 273 051,38
Liiketoiminnan muut tuotot 1 924 699,00 1 880 962,94
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 9 175 085,74 8 841 352,64
Henkilösivukulut
Eläkekulut 1 649 953,07 1 507 084,29
Muut henkilösivukulut 317 074,33 299 919,14
Henkilöstökulut yhteensä 11 142 113,14 10 648 356,07
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot 43 028,52 41 883,98
Liiketoiminnan muut kulut 5 057 946,78 5 007 828,36
Liikevoitto (-tappio) –58 604,46 –1 544 054,09
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta 175 158,39 296 289,13
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille –454 246,94 –4 026,92
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä –279 088,55 292 262,21
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja –337 693,01 –1 251 791,88
Tuloverot
Tilikauden verot 0,00 0,00
Tilikauden voitto (tappio) –337 693,01 –1 251 791,88

Hallituksen esitys tili­kauden tuloksen käsitte­lystä

Tili­kauden tulos osoittaa tappiota 337 693,01 euroa. Hallitus esittää, että osinkoa ei jaeta ja tili­kauden tulos kirjataan omaan pää­omaan edel­listen tili­kausien tulos -⁠tilille.

Tulosta