Tase

VASTAAVAA 31.12.2022 31.12.2021
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 5 836,87 14 595,96
5 836,87 14 595,96
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 102 808,59 96 187,34
102 808,59 96 187,34
Pysyvät vastaavat yhteensä 108 645,46 110 783,30
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 3 300 217,84 2 363 355,33
Muut saamiset 5 746,94 4 672,61
Siirtosaamiset 13 388 461,20 11 679 746,20
16 694 425,98 14 047 774,14
Rahoitusarvopaperit
Muut osakkeet ja osuudet 2 749 495,90 3 035 864,00
2 749 495,90 3 035 864,00
Rahat ja pankkisaamiset 5 156 237,97 9 476 052,00
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 24 600 159,85 26 559 690,14
VASTAAVAA YHTEENSÄ 24 708 805,31 26 670 473,44
VASTATTAVAA 31.12.2022 31.12.2021
Oma pääoma
Osakepääoma 5 000 000,00 5 000 000,00
Vapaa pääoma
Vapaan pääoman rahasto 2 968 128,27 2 968 128,27
Edellisten tilikausien tulos –1 140 589,57 111 202,31
Tilikauden voitto (tappio) –337 693,01 –1 251 791,88
Oma pääoma yhteensä 6 489 845,69 6 827 538,70
Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset 598 032,00 523 574,00
Vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot 42 052,66 0,00
Ostovelat 3 508 272,35 776 642,85
Muut velat 1 136 518,39 743 117,58
Siirtovelat 12 934 084,22 17 799 600,31
17 620 927,62 19 319 360,74
Vieras pääoma yhteensä 17 620 927,62 19 319 360,74
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 24 708 805,31 26 670 473,44
Tulosta