Rahoituslaskelma

 1.1.–31.12.2022 1.1.–31.12.2021
Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä (+/–) –337 693,01 –1 251 791,88
Oikaisut liikevoittoon (+/–):
Suunnitelman mukaiset poistot 43 028,51 41 883,98
Rahoitustuotot ja -kulut 279 088,55 –292 262,21
Muut oikaisut 74 458,00 19 446,67
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 58 882,05 –1 482 723,44
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys –2 646 651,84 –10 197 866,99
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys –1 698 433,12 14 859 267,06
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja –4 286 202,91 3 178 676,63
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista –454 246,94 –4 026,92
Saadut korot liiketoiminnasta 175 158,39 296 289,13
Maksetut välittömät verot (–) 0,00 0,00
Liiketoiminnan rahavirta (A) –4 565 291,46 3 470 938,84
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–) –40 890,67 0,00
Investointien rahavirta (B) –40 890,67 0,00
Rahoituksen rahavirta:
Maksetut osingot ja muu voitonjako (–) 0,00 0,00
Rahoituksen rahavirta (C) 0,00 0,00
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (–) –4 606 182,13 3 470 938,84
Rahavarat tilikauden alussa 12 511 916,00 9 040 977,16
Rahavarat tilikauden lopussa 7 905 733,87 12 511 916,00
–4 606 182,13 3 470 938,84
Tulosta